Thursday, February 28, 2008

Pasidaan Sa Paglikay Sa Dios-Dios

1 CORINTHO 10 : 1~33

1 Mga igsoon, buot ko nga inyong masayran nga silang tanan nga atong mga ginikanan nahianha sa ilalum sa panganud, ug silang tanan milatas sa dagat, 2ug silang tanan gikabautismohan ngadto kang Moises diha sa panganud ug sa dagat, 3ug silang tanan nanagpangaon sa mao rang usa ka espirituhanong kalan-on, 4ug silang tanan , Kay sila nanagpanginom man gikan sa Bato nga minunot kanila, ug ang maong Bato nanagpanginom gikan sa mao rang usa ka espirituhanong ilimnon mao si Cristo. 5Ngani, ang Dios wala mahimuot sa kadaghanan kanila; ug sila namutalid sa kaawaawan. 6 Ug kining mga butanga maoy mga pasidaan alang kanato sa dili pagpangandoy ug mga dautang butang ingon sa gibuhat nila.

7Kinahanglan dili kamo magmasimbahon ug mga diosdios ingon sa uban kanila; kay sumala sa nahisulat, "Ang katawhan nanglingkod aron sa pagkaon ug pag-inom ug nanindog sila aron sa pagsayaw." 8Dili kita magpakighilawas ingon sa gibuhat sa uban kanila, nga tungod niana sulod sa usa ka adlaw nangamatay ang kaluhaan ug tulo ka libo kanila. 9Dili nato pagsulayon ang Ginoo, ingon sa gibuhat sa uban kanila nga tungod niana gipanglaglag sila sa mga bitin. 10Ug dili kamo magbagolbol, ingon sa gibuhat sa uban kanila nga tungod niana gilaglag sila sa Maglalaglag. 11Kining mga butanga nahitabo kanila ingon nga pasidaan, ug gisulat ingon nga tugon alang kanato karon nga mga hing-abutan sa katapusan sa kapanahonan. 12Busa, siya nga nagadahum nga maayo na niyang pagkabarug, magbantay basig mapukan siya.

13Kaninyo walay nakaabut nga bisan unsang pagpanulay nga dili maantus sa tawo. Ang Dios kasaligan, ug dili niya itugot kamo nga pagapanulayon sa labaw sa inyong kaarangan, apan uban sa pagpanulay siya magatagana usab ug lutsanan sa paglikay, aron kamo makahimo sa pag-antus niini. 14Busa, mga hinigugma, likayi ninyo ang pagsimba ug mga diosdios. 15 Ako nagasulti kaninyo ingon nga sa mga tawong mabuot; hukmi ninyo ang akong isulti. 16Ang kopa sa panalangin nga atong ginapanalanginan, dili ba kini pagpakig-ambit sa dugo ni Cristo? Ang tinapay nga atong ginatipiktipik, dili ba kini pagpakig-ambit man sa lawas ni Cristo? 17Sanglit usa man lamang ka buok ang tinapay, kita usab usa lamang ka lawas bisan daghan kita, kay kitang tanan nagapakig-ambit man sa mao rang usa ka tinapay.

18Palandunga ninyo ang batasan sa Israel; dili ba sila nga nanagpangaon sa mga halad-inihaw nagapakig-ambit man sa halaran? 19Unsa man ang akong buot ipasabut? Mao ba nga ang kalan-on tinuod gayud diay nga nahalad ngadto sa mga diosdios, o, nga aduna gayud diay ing tinuod nga diosdios? 20Dili, hinonoa ang buot ko ipasabut mao nga bisan unsay ginahalad sa mga Gentil, kini ilang ginahalad ngadto sa mga yawa ug dili ngadto sa Dios. Dili ako buot nga kamo magpakig-ambit kauban sa mga yawa. 21Kay kamo dili arang makainom sa kopa sa Ginoo dungan sa kopa sa mga yawa. Dili man usab kamo makaambit sa kan-anan sa Ginoo dungan sa kan-anan sa mga yawa. 22Unsa? Hagiton ba nato ang Ginoo sa pagpangabobho? Labi pa ba kitang kusgan kay kaniya? 23 "Ang tanang mga butang ikatugot," apan dili ang tanang mga butang makaayo. "Ang tanang mga butang ikatugot," apan dili ang tanang mga butang magapalig-on. 24Wala untay magapaningkamot sa pagkab-ot sa iyang kaugalingong kaayohan, kondili sa kaayohan hinoon sa iyang silingan.

25Kumaon kamog bisan unsa nga ginabaligya sa mga baligyaanan sa mga kan-onon sa walay pagsusi mahitungod niini alang sa kaisipan. 26Kay "ang yuta iya sa Ginoo, ug ang tanang mga butang nga anaa niini." 27Kon usa sa mga dili magtotoo modapit kaninyo sa pagpangaon ug buot kamo moadto, kumaon kamo sa bisan unsay idulot kaninyo sa walay pagsusi mahitungod niini alang sa kaisipan. 28(Apan kon adunay moingon kaninyo, "Kini gikadulot baya ngadto sa diosdios," nan, ayaw kamo pagkaon niini agig pagtagad sa tawo nga nagapahibalo kaninyo, ug alang sa kaisipan-- 29sa iyang kaisipan, mao ang buot ipasabut ko, dili sa imo.) Kay bahin sa akong kagawasan, ngano bang pagahukman man kini sa kaisipan sa uban?

30Kon ako nagakaon uban ang pagpasalamat, nganong pagasawayon pa man ako mahitungod sa ako nang gikapasalamatan? 31Busa, kon magakaon kamo o magainom, o magabuhat sa bisan unsa, buhata ninyo kining tanan aron sa paghimaya sa Dios. 32Ayaw ninyo hatagig higayon sa pagkapangdol ang mga Judio o ang mga Gresyanhon o ang iglesia nga iya sa Dios, 33maingon nga gipaningkamotan ko ang pagpahimuot sa tanang mga tawo diha sa bisan unsa nga akong pagabuhaton, dili nga ginapangita ko ang akong kaugalingong kaayohan, kondili ang kaayohan sa kadaghanan aron mangaluwas sila.


PAGPAAMBIT SA MENSAHE:

Ang maong mensahe nagsangyaw sa insaktong proseso sa pag-ampo diin ang mga halad sa mga mananap nga sinunog ginabuhat kini sa panahon ni Abraham, Moises o as panahun diinwala si Jesu Cristo, diin ginaingon nga kini ideya sa mga tawo nga nagsimba sa nagkalain-laing Dios o pagano ug giawat usab kini sa mga nanagsimba sa Dios Amahan.

Ang maong paghalad sa mga nagkalain-laing Dios maoy gitawag ug paghalad ug pag-ampo sa mga Dios-Dios diin ang maong mga halad gihalad sa yawa . Dili maayo nga sanglitanan nga naghalad ka para sa Dios-Dios ug unya nagsimba ka sa matuod nga Dios diin nakasala ka na sa unang sugo sa Dios, diin nagaingon nga dili ka magasimba ug laing Dios gawas kaniya kay siya abugho-nga pagka Dios.

Sa panahun diin human na magpakamatay si Jesu Cristo sa Krus kiningmaong mga pahalad sa mga karne nga sinunog giundang na kay gihalad naman ni Jesu Cristo ang iyang lawas ug Dugo didto sa Krus, para kanatong tanan nan maluwas na kita ug nabanhaw uban kaniya. Ang paghalad as Dios-Dios anaa gihapon kini hangtod niining panahuna diin kadaghanan kanila nagsimba gihapon sa pagano nga pagtulon-an.
Apan kun inosente pa sila as kamatuoran na anaa pay pasaylo nga naghulat para kanila apan kun nsayod ka sa kamatuoran nan nakasala ka sa espiritu santo diin matod pa as balaang kasulatan ang silot as sala mao ang kamatayon.

Si Jesus Ang Pan Nga Nagahatag Sa Kinabuhi

JUAN 6: 25~59

25Ug sa nakita na nila siya didto sa pikas nga daplin sa lanaw, sila miingon kaniya, "Rabi, kanus-a ka pa man mahiabut dinhi?" 26Ug si Jesus mitubag kanila, "Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga kamo nangita kanako dili tungod kay nakakita kamo sa mga milagro, kondili tungod kay kamo nakakaon man ug nangabusog sa tinapay. 27Ayaw ninyo paghagoi ang kalan-on nga mawagtang ra, kondili mao hinooy hagoi ninyo kanang kalan-on nga molungtad ngadto sa kinabuhing dayon nga igahatag kaninyo sa Anak sa Tawo; kay sa Dios nga Amahan gikapadayag siya nga tinuod."
28 Ug sila miingon kaniya, "Unsa may kinahanglan among buhaton aron sa pagbuhat sa ipabuhat sa Dios?" 29Si Jesus mitubag kanila, "Ang ipabuhat sa Dios mao kini, nga kinahanglan mosalig kamo kaniya nga iyang gipadala."

30Ug sila miingon kaniya, "Nan, unsa man ang imong nabuhat nga milagro, aron makita namo kini ug motoo kami kanimo? Unsa man ang imong ginabuhat? 31Ang among mga ginikanan nanagpangaon sa mana didto sa kamingawan, sumala sa nahisulat, `Kanila gihatag niya ang tinapay gikan sa langit aron ilang pagakan-on.`" 32Ug si Jesus miingon kanila, "Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga si Moises dili mao ang naghatag kaninyo niadtong tinapay nga gikan sa langit; ang akong Amahan mao ang nagahatag kaninyo sa tinuod nga tinapay nga gikan sa langit. 33Kay ang tinapay sa Dios mao kadtong nanaug gikan sa langit, ug nagahatag ug kinabuhi ngadto sa kalibutan."

34Ug sila miingon kaniya, "Ginoo, hatagi kami kanunay nianang tinapaya." 35Ug si Jesus mitubag kanila, "Ako mao ang tinapay nga nagahatag ug kinabuhi; siya nga moari kanako dili gutomon, ug siya nga mosalig kanako dili gayud uhawon. 36Apan giingon ko na kaninyo nga kamo nakakita na kanako, apan wala kamo mosalig. 37Ang tanan nga gihatag kanako sa Amahan moari gayud kanako, ug siya nga moari kanako dili ko gayud igasalikway. 38Kay ako nanaug gikan sa langit, dili sa pagbuhat sa akong kaugalingong kabubut-on, kondili sa kabubut-on sa nagpadala kanako. 39Ug ang kabubut-on sa nagpadala kanako mao kini, nga dili ako kawad-an bisag usa sa tanan nga iyang gikahatag kanako, hinonoa nga mabanhaw kini sa kaulahian nga adlaw. 40Kay ang kabubut-on sa akong Amahan mao kini, nga ang matag-usa nga makakita sa Anak ug mosalig kaniya makabaton sa kinabuhing dayon, ug pagabanhawon ko siya sa kaulahian nga adlaw.


" 41Ug siya gibagotbutan sa mga Judio tungod sa iyang pag-ingon, "Ako mao ang tinapay nga nanaug gikan sa langit." 42Ug sila miingon, "Dili ba kini siya mao man si Jesus, ang kang Jose nga anak, kinsang amahan ug inahan atong nahibaloan? Naunsa ba nga nagaingon na man siya karon, `Ako nanaug gikan sa langit`?" 43Ug si Jesus mitubag kanila, "Ayaw na kamo pagbagutbot ngadto sa usag usa. 44Walay makahimo sa pag-ari kanako gawas lamang kon siya pagadanihon sa Amahan nga mao ang nagpadala kanako; ug pagabanhawon ko siya sa kaulahian nga adlaw. 45Diha sa mga profeta nahisulat kini nga nagaingon, `Ug sa Dios pagatudloan silang tanan.` Ang tanan nga nakadungog ug nakakat-on gikan sa Amahan magaari kanako. 46Dili sabton nga adunay nakakita sa Amahan gawas kaniya nga gikan sa Dios; kini siya nakakita sa Amahan. 47Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga ang mosalig may kinabuhing dayon. 48Ako mao ang tinapay nga nagahatag ug kinabuhi. 49Ang inyong mga ginikanan nanagkaon sa mana didto sa kamingawan, ngani nangamatay sila. 50Ania kining tinapay nga nanaug gikan sa langit, aron ang tawo makakaon niini ug dili mamatay. 51Ako mao ang buhing tinapay nga nanaug gikan sa langit; bisan kinsa nga mokaon niining maong tinapay, siya mabuhi sa dayon; ug ang tinapay nga akong igahatag alang sa kinabuhi sa kalibutan mao ang akong unod." 52Ug ang mga Judio naglalisay tali sa ilang kaugalingon, nga nanag-ingon "Unsaon man niining tawhana sa paghatag kanato sa iyang unod aron atong kan-on?"

53Busa si Jesus miingon kanila, "Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, gawas kon mokaon kamo sa unod sa Anak sa Tawo ug moinom sa iyang dugo, wala kamoy kinabuhi diha kaninyo. 54Siya nga mokaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo may kinabuhi nga dayon, ug pagabanhawon ko siya sa kaulahian nga adlaw. 55Kay ang akong unod tinuod nga kalan-on ug ang akong dugo tinuod nga ilimnon. 56Siya nga mokaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo magapuyo sa sulod nako, ug ako sa sulod niya. 57Maingon nga ang buhing Amahan nagpadala kanako, ug ako nabuhi tungod sa Amahan, maingon man usab niana, siya nga mokaon kanako mabuhi tungod kanako. 58Mao kini ang tinapay nga nanaug gikan sa langit, dili ingon niadtong gikaon sa inyong mga nga bisan pa niini nangamatay sila. Siya nga mokaon niining maong tinapay mabuhi sa dayon." ginikanan, 59Kini iyang gisulti sulod sa sinagoga, sa pagpanudlo niya didto sa Capernaum.


PAGPAAMBIT SA MENSAHE:

Ang maong mensahe nagpadayag sa katoyu-an ni Jesu Cristo dinhi sa yuta diin mianhi siya dili aron pagsilot kanato nga mga makasasala apan aron paluwas kanato diha sa silot sa atong mga sala. Iyang gilukat ang atong mga sala pinaagi sa paghalad sa iyang lawas ug dugo diha sa pagpalansang sa krus diin nabanhaw ang iyang tawhanon nga lawas sa ikatulo ka adlaw ug mao kini ang kadaugan ni Jesu Cristo sa tahas sa Dios Amahan nga gisangon kaniya , diin gibayaw siya as langit ug gitagaan ug dungganan nga ngalan diinang tanan binuhat didto sa langit dinhi sa yuta ug a ilawom sa yuta nagasimba sa iyang ngalan.

Nabanhaw usab kita uban ni Jesu Cristo, apan gikinahanglan lamang nga kalawaton nato si Jesus diha sa atong kaugalingon, pinaagi sa pagpuasa sa atong mga kasal-anan ug sa pagsul-ob sa hiyas nga espirituhanon nga mao ang pagpaubos, pagpasensya ug sa kanunay nga pag-ampo . Siya maoy atong giya aron makasulod kita sa ganghaan sa ginharian sa Dios, ug pas-anon nato ang atong krus sa kinabuhi ug mosunod kita sa hiyas ngaristuhanon, diin anaa ang katagbawan sa espirituhanon nga pan ug tubig sa kinabuhi.

Si Jesu Cristo mao ang atong giya o manluluwas ug tigpatunga tali kanato ug sa iyang Amahang Dios. Nga sa ato pa walay makaabot sa Dios Amahan kun dili moagi kang Jesu Cristo ug ang nagatoo sa ni Jesu Cristo , nagatoo sa Dios Amahan, apan ang dili moila kang Jesu Cristo isip anak sa Dios nan dili usab sila ilhon ug isalikway sila diha sa atubangan sa Dios Amahan.

Ang Pagtawag Ni Jesus Kang Felipe Ug Kang Natahniel

JUAN 1:45~51

43 Ug sa pagkasunod nga adlaw si Jesus buot moadto sa Galilea. Ug iyang gikahibalag si Felipe ug siya miingon kaniya, "Sumunod ka kanako." 44Kini si Felipe taga-Betsaida, ang lungsod nila ni Andres ug Pedro45Ug gikahibalag ni Felipe si Natanael, ug siya miingon kaniya, "Among gikahibalag siya nga mahitungod gani kaniya si Moises diha sa kasugoan ug usab ang mga profeta nanagsulat, mahitungod kang Jesus nga Nazaretnon, nga anak ni Jose." 46Ug si Natanael nangutana kaniya, "Aduna ba guy maayong butang gikan sa Nazaret?" Si Felipe mitubag kaniya, "Umari ka ug tan-awa." 47Ug nakita ni Jesus si Natanael nga nagpaingon kaniya, ug siya miingon mahitungod kaniya, "Tan-awa, aniay usa ka tinuod gayud nga Israelinhon, kang kinsa wala ang pagkalimbongan!"


48Ug si Natanael nangutana kaniya, "Naunsa ba nga nakaila ka man diay kanako?" Si Jesus mitubag kaniya, "Sa wala ka pa tawga ni Felipe, samtang nagpasilong ikaw diha sa kahoyng igera, nakita ko ikaw." 49Ug si Natanael miingon kaniya, "Rabi, ikaw mao ang Anak sa Dios! Ikaw mao ang Hari sa Israel!" 50Ug si Jesus mitubag kaniya, "Mitoo ba ikaw tungod lang sa akong pag-ingon kanimo nga nakita ko ikaw nga nagpasilong diha sa kahoyng igera? Makita ra unya nimo ang labi pa ka dagkung mga butang kay niini." 51Ug siya miingon pa kaniya, "Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga makita ra unya ninyo ang langit nga maabli ug ang mga manolunda sa Dios nga magakayab ug magakunsad sa ibabaw sa Anak sa Tawo."

PAGPAAMBIT SA MENSAHE:

Ang maong mensahe nagpasabot sa pagtawag ni Jesus sa iyang mga pinili nga katawhan aron maoy iyang saligan ug binlan sa pagsangyaw sa kamatuoran. Daghan sa iyang mga tinawag ang adunay putli ug kasingkasing, diin adunay hiyas nga maka Dios. Bisan sa diha pa sa sabakan sa ilang inahan kining mga sinaligan ni Jesu Cristo gipatikan ng daan sa espiritu santo.

Ang tahas sa pagka sugo o apostoles sa pagsangyaw sa maayong balita maoy usa ka bulawanon ug maligdong nga tulomanon. Kanunay ka nga makasinati sa pagsulay ug paglutos diha sa maong pagtulon-an nga imong gibarugan.

Ang balaang kasulatan nagsugid diha sa 1 Corintho 1:28, nagaingon: Gipili sa Dios ang mga tinamay ug mga sinalikway o kadtong mga tawo nga nagpaka-ubos diha sa hut-ong sa katilingban aron kadtong mga makinaadmanon ug mga manggialamon sa tawhanon nga kaalam dili makapasigarbo diha as atubangan sa Dios kay walay gamit ang mga tawhanon nga kaalam diha sa atubangan sa Dios. Walay angay natong ipasigarbo diha sa atubangan sa Dios gawas lamang sa mga milagro nga iyang nahimo diha sa atong kinabuhi.

Kabubut-on sa Dios ang tanan, diin iyang gipili ug gipiyal sa iyang mga apostoles ang pagsangyaw sa kamatuoran, diin nagkalain-lain ang mga hiyas, abilidad ug kahimtang ang maong mga binuhat. Apan wala magtan-aw ang Dios sa imong tawhanong nga nga pamarog, kay maoy iyang gilantaw ang katim-os sa imong kasingkasing.

Wednesday, February 27, 2008

Ang Pakigpulong Ni Esteban

BUHAT 7: 1~53

1 Ug ang labawng sacerdote nangutana kaniya, "Tinuod ba kini?" 2Ug si Esteban mitubag: 3ug miingon kaniya, `Biyai kining imong yuta ug ang imong kaparyentihan ug umadto ka sa yuta nga ipakita ko unya kanimo.` 4Ug siya mipahawa sa yuta sa mga Caldeanhon ug mipuyo sa Haran. Ug siya, sa namatay na ang iyang amahan, gilalin sa Dios gikan didto paingon dinhi niining yutaa nga inyo karong ginapuy-an; 5ngani, wala niya siya hatagig panolundon dinhi, bisan sa igo na lang katumban sa tiil; hinonoa iyang gisaad nga ihatag kini ngadto kaniya ingon nga kabilin ug ngadto sa iyang kaliwatan nga managsunod kaniya, bisan pa nga niadtong panahona wala siyay anak.

6Ug ang gisulti sa Dios kaniya mao kini, nga ang iyang kaliwatan mahimong dumuloong sa yuta sa laing mga tawo nga magaulipon kanila ug magadaugdaug kanila sulod sa upat ka gatus ka tuig7`Apan pagahukman ko ra unya ang nasud nga magaulipon kanila,` nag-ingon ang Dios, `ug niana sila mamahawa gikan didto ug magasimba sila kanako dinhi niining dapita.` 8Ug kaniya siya human naghimog pakigsaad mahitungod sa pagsirkunsisyon. Ug si Abraham nanganak kang Isaac ug kini iyang gisirkunsidahan sa ikawalo ka adlaw; ug si Isaac nanganak kang Jacob, ug si Jacob nanganak sa napulog-duha ka patriarca.

9"Ug ang mga patriarca, tungod sa kasina kang Jose, nagbaligya kaniya ngadto sa Egipto, apan ang Dios nag-uban kaniya, 10ug nagtabang kaniya gikan sa tanan niyang mga kagul-anan, ug naghatag kaniyag pagkamadanihon ug kinaadman sa atubangan ni Faraon, nga hari sa Egipto, nga maoy naghimo kaniyang gobernador sa Egipto ug sa iyang tibuok panimalay. 11Ug unya miabut ang gutom ug ang dakung kagul-anan sa tibuok Egipto ug Canaan, ug ang atong mga ginikanan walay hingkaplagang mga makaon. 12Apan sa pagkadungog ni Jacob nga may trigo diay didto sa Egipto, iyang gipaadto ang atong mga ginikanan sa una nilang paghiadto didto. 13Ug sa ilang ikaduhang paghiadto, si Jose nagpaila na sa iyang kaugalingon ngadto sa iyang mga igsoon, ug nasayran ni Faraon ang kagikanan ni Jose.

14Ug gipaadtoan ug gipatawag ni Jose ang iyang amahan nga si Jacob ug ang iyang tanang kaparyentihan, nga kapitoan ug lima ka tawo; 15ug si Jacob milugsong ngadto sa Egipto. Ug didto namatay siya ug ang atong mga ginikanan, 16ug gipanagdala sila balik sa Siquem ug gipahiluna sa lubnganan nga pinalit ni Abraham gikan sa mga anak ni Hamor sa Siquem, nga gibayran sa bili sa salapi. 17 "Apan sa nagkahiduol na ang panahon sa gisaad sa Dios kang Abraham, ang atong katawhan misanay ug midaghan didto sa Egipto, 18hangtud nga namunoan ang laing hari sa Egipto nga wala makaila kang Jose. 19Kining haria, sa iyang pagpahimulos sa atong kaliwat, mipugos sa atong mga ginikanan sa pagsalibay sa ilang mga gagmayng bata aron kini dili mabuhi.

20Ug sa maong panahon natawo si Moises, ug siya matahum gayud sa atubangan sa Dios. Ug sulod sa tulo ka bulan siya didto alimahi sa balay sa iyang amahan; 21ug sa gikasalibay na siya, gisagop siya sa babayeng anak ni Faraon ug gimatoto siya ingon nga iyang kaugalingong anak. 22Ug si Moises gitudloan sa tanang kaalam sa mga Egiptohanon ug siya makagagahum sa iyang mga pulong ug mga buhat. 23"Ug unya sa nag-idad na siyag kap-atan ka tuig, misantop sa iyang kasingkasing ang pagduaw sa iyang kaigsoonan, nga mga kaliwat ni Israel. 24Ug sa iyang pagkakita sa usa kanila nga gidagmalan, siya milaban kaniya ug nanimalus alang kaniya nga gidaug-daug pinaagi sa pagpospos sa Egiptohanon.

25Ug siya nagdahum nga ang iyang kaigsoonan nakasabut nga ang Dios naghatag kanilag kaluwasan pinaagi sa iyang kamot, apan wala diay sila makasabut. 26Ug sa sunod nga adlaw hing-abtan niya sila nga nag-away ug buot unta niya nga pasig-ulion sila. `Mga tawo,` matud pa niya, `kamo mga magsoon ra. Nganong nagdinagmalay man kamo?` 27Apan siya giwakli sa tawo nga nagdagmal sa iyang isigkaingon, ug giingnan, `Kinsa man konoy nagtudlo kanimo nga among punoan ug maghuhukom? 28Buot mo ba akong patyon maingon sa imong pagpatay sa Egiptohanon kagahapon?` 29Ug niining pulonga si Moises mikalagiw ug nahimong dumuloong sa yuta sa Madian diin gianakniya ang duha ka anak nga lalaki.

30 "Ug unya tapus sa kap-atan ka tuig, mitungha kniya ang usa ka manolunda didto sa kamingawan sa Bukid sa Sinai, diha sa nagsilaob nga kahoyng talungon. 31Ug sa pagkakita ni Moises niini nahibulong siya sa talan-awon; ug sa pagduol niya aron sa pagtan-aw, miabut kaniya ang tingog sa Ginoo nga nag-ingon, 32`Ako mao ang Dios sa imong mga ginikanan, ang Dios ni Abraham ug ni Isaac ug ni Jacob.` Ug si Moises mikurog ug wala na mangahas sa pagtan-aw. 33Ug ang Ginoo miingon kaniya, `Huboa ang mga sapin gikan sa imong mga tiil, kay ang dapit nga imong ginatindugan maoy usa ka yuta nga balaan. 34Sa pagkatinuod nakita ko ang pagdaugdaug sa akong katawhan nga atua sa Egipto ug nadungog ko ang ilang mga pag-agulo, ug ako nanaug aron sa pagtabang kanila. Ug karon umari ka, sugoon ko ikaw ngadto sa Egipto.`

35"Kining maong Moises nga ilang gisalikway ug giingnan, `Kinsa man konoy nagtudlo kanimo ingon nga punoan ug maghuhukom?` --kini sa Dios gisugo ingon nga pangulo ug manluluwas pinaagi sa kamot sa manolunda nga mitungha kaniya sa kahoyng talungon. 36Kanila ang nagpagula mao siya, nga nagbuhat ug mga kahibulongan ug mga ilhanan didto sa Egipto ug sa Dagat nga Mapula ug sa kamingawan sulod sa kap-atan ka tuig. 37Kini mao ang Moises nga miingon sa mga Israelinhon, `Usa ka profeta gikan sa inyong kaigsoonan igapatindog sa Dios alang kaninyo, maingon sa iyang pagpatindog kanako.`

38Mao kini siya ang didto sa katilingban sa kamingawan uban sa manolunda nga misulti kaniya sa Bukid sa Sinai, ug uban sa atong mga ginikanan; ug maoy midawat sa buhing mga pulong aron kini ihatag kanato. 39Ang atong mga ginikanan nanagdumili sa pagsugot kaniya, hinonoa ilang gisalikway siya, ug sa ialng mga kasingkasing sila namalik ngadto sa Egipto, 40nga nanag-ingon kang Aaron, `Buhati kamig mga dios nga maoy magauna sa paglakaw namo; kay bahin niining Moises nga nagpagula kanamo sa yuta sa Egipto, ambut naunsa na kaha kadto siya.`

41Ug niadtong mga adlawa nagbuhat silag nating baka, ug ang diosdios ilang gihalaran ug mga halad-inihaw, ug ilang gikalipayan ang mga hinimo sa ilang mga kamot. 42 Apan ang Dios mitalikod kanila ug iyang gipanugyan sila sa pagsimba sa panon sa kalangitan, sumala sa nahisulat sa basahon sa mga profeta, nga nag-ingon: `Gihalaran ba ako ninyog mga inihaw ug mga halad sulod sa kap-atan ka tuig didto sa kamingawan, O kaliwatan ni Israel? 43Hinonoa maoy inyong gidaladala ang tolda ni Moloc ug ang bitoon sa dios nga si Ronfan, ang mga larawan nga gipamuhat ninyo aron maoy inyong pagasim-bahon; busa, ilabay ko gayud kamo ngadto sa unahan pa sa Babilonia.` 44"Sa kamingawan, diha sa atong mga ginikanan ang tolda sa pagpamatuod, ingon sa gitugon sa Dios nga nagsulti kang Moises, sa pagbuhat niini subay sapanig-ingnan nga iyang nakita.

45Sa nasunod na kini sa atong mga ginikanan, kini gipanagdala nila dinhi kauban ni Josue sa diha nga ilang gipanag-iya ang kayutaan sa mga Gentil nga gipanghinginlan sa Dios atubangan sa atong mga ginikanan. Ug nagpabilin nga ingon niini hangtud sa mga adlaw ni David, 46nga nakakaplag ug grasya sa atubangan sa Dios ug nangamuyo nga tugotan unta siya sa pagpangitag puloy-anan alang sa Dios ni Jacob. 47Apan si Salomon mao nay nagpatindog ug balay alang kaniya. 48Ngani ang Labing Halangdon wala magpuyo sa mga balay nga hinimog mga kamot; sumala sa ginaingon sa profeta:

49`Ang langit maoy akong trono, ug ang yuta maoy tumbanan sa akong mga tiil. Unsa pa mang balaya ang inyong tukoron alang kanako, nagaingon ang Ginoo, o unsa pa man ang dapit nga akong pahulayanan? 50Dili ba gibuhat man sa akong kamot kining tanang mga butanga?` 51 "Kamong mga tikig ug liog, ug mga walay sirkunsisyon sa kasingkasing ug sa mga igdulongog, kanunay gayud kamong nagapakigbatok sa Espiritu Santo. Maingon sa gibuhat sa inyong mga ginikanan, mao man usab ang inyong ginabuhat. 52Kinsa ba sa mga profeta ang wala lutosa sa inyong mga ginikanan? Ug ilang gipamatay ang mga nanaghimog mga profesiya mahitungod sa pag-anhi sa Matarung, kang kinsa kamo karon nahimong iyang mga magbubudhi ug mga mamumuno, 53kamo nga mao ang nanagpakadawat sa kasugoan nga gihatag kaninyo pinaagig mgamanolunda, apan wala ninyo pagtumana."


PAGPAAMBIT SA MENSAHE:

Ang maong mensahe nagpasabot sa kaagi o kagikan ni Jesu Cristo diin gatusan pa katuig sa wala pa mahiabot sa Jesu Cristo daan ng gaandam ug gilatid ang nahasulat sa kasulatan, diin dipanagna nga daan ang mga pinili nga katawhan diha sa kaliwatan ni Moises, Abraham , Jacob ug Haring David magasumikad ang kaliwatan sa messiah , apan daghan sa mga propeta ug sa mga maalamon ang nasayop sa pagbasa sa mensahe, diin nagtoo sila nga ang ilang gipaabot usa ka ordinaryo nga tawo ug magahari kini susama kang Haring David.

Si Esteban isip piniyalan ni Jesu Cristo sa pagsangyaw sa kamatuoran nagpakatakos sa pagyagyag sa kamatuoran ug kasugo-an sa Dios diin iyang gipaambit ang kaagi sa Diyos diha sa mao niyang ebanghelyo aron makasabot ang mga maalamon nga mga Judio. Iyang gisangyaw ang pag-abot sa hari sa mga hari nga mao si Jesu Cristo apan sukwahi kini sa naila na nilang hari nga mapahItas-on ug tugob sa garbo ug mga dayan dayan sa lawas ug bahandi. Si Jesu Cristo Hari siya sa mga hari ug bugtong anak sa Dios apan nagpaulipon sa iglisea nga iyang gibarugan ug nagsilbi sa iyang mga katawhan pinaagi sa pagtambal sa mga masakiton ug pagtudlo sa maayong binuhatan.

Gipakita lamang sa Dios ang pagmatuod sa mga panagna diin ginaingon nga nga anak sa tawo pagasakiton, dagmalan ug ilansang sa krus apan mabanhaw pag-ikatulo ka adlaw. Gipamatuod lang usab ni Jesu Cristo ang kasulatan nga nagaingon "Kun gusto nimo nga dako ka ug ranggo didto sa langit nan puy-an mo ang kinabuhi nga tugob as pagpa-ubos ug pagpasakit dinhi sa yuta ". Pas-ana ang imong krus sa kinabuhi ug sunod sa mga hiyas ga gitudlo ni Jesu Cristo.

Kinabuhing Hingpit Diha Ni Jesu Cristo

COLOSAS 2: 6~19

6Busa, maingon sa inyong pagdawat kaniadto kang Cristo Jesus nga Ginoo, padayon kamo sa pagkinabuhi diha kaniya, 7nga mga pinagamut ug pinatubo diha kaniya ug linig-on diha sa pagtoo, ingon nga niini gitudloan kamo, nga magamadagayaon sa pagpasalamat. 8Bantayi ninyo nga walay bisan kinsa nga magabihag kaninyo pinaagi sa pilosopiya ug sa malimbongon nga pagpatootoo, sumala sa tawhanong kalagdaan nga gikabilinbilin, sumala sa mga paninugdan nga tinoohan sa kalibutan, ug dili sumala ni Cristo.

9Kay diha kaniya nagapuyo sa pagkalawas ang bug-os kinatibuk-an sa pagka-Dios, 10ug sa kinabuhi nangatugob kamo diha kaniya nga mao ang ulo sa tanang pamunoan ug kagahum. 11Diha kaniya usab kamo nakadawat sa sirkunsisyon nga dili hinimo sa mga kamot, kondili sa sirkunsisyon nga pinaagi kang Cristo sa diha nga nahukasan kamo sa unodnon nga lawas; 12ug gikalubong kamo uban kaniya diha sa bautismo, nga niini kamo usab gibanhaw uban kaniya pinaagi sa pagtoo sa gahum sa Dios nga nagbanhaw kaniya gikan sa mga patay.

13 Ug sa mga patay pa kamo diha sa mga kalapasan ug sa pagkawalay sirkunsisyon sa inyong unod, uban kaniya kamo gibuhi sa Dios sa napasaylo niya kita sa tanan tang kalapasan, 14sa napapas niya ang sulat nga nagbabag batok kanato pinaagi sa ipatuman niini; ug kini iyang gikuha sa atong agianan ug gilansang sa krus. 15Ang mga pamunoan ug kagamhanan iyang gihuboan sa mga hinagiban ug iyang gipasundayag sa kadaghanan, diha sa iyang pagdaug batok kanila pinaagi sa krus.

16 Busa ayaw tugoti nga adunay magahukom kaninyo bahin sa kan-onon ug ilimnon, o mahitungod sa pangilin o sa Bulan nga bag-ong subang o sa adlaw nga igpapahulay. 17Kini sila landong lamang sa butang nga umalabut, apan ang lawas iya ni Cristo. 18Ayaw tugoti nga adunay manikas kaninyo pinaagi sa iyang kinabobut-ong pagpulopahiubos ug pagsimbag mga manulonda, sa pagbarug niya diha sa iyang mga panan-awon, nga sa walay katarungan nagapasigarbo tungod sa iyang unodnon nga mga panghunahuna.

PAGPAAMBIT DIHA SA MENSAHE:

Ang maong ebanghelyo nagsugid sa mga giya nga gihatag sa Dios kanato pinaagi sa pagkinabuhi nga kristuhanon, diin kanunay itanum sa atong hunahuna ang pagpaubos pagpapasensya, pagpailob ug kanunay nga pag-ampo. Ginaingong diha sa balaang kasulatan nga dili ka maghukom as imong isigkatawo ni sa pagtulon-an nga iyang gibarugan apan ayaw usab pagpalingla sa mga mini nga mga iglisea ug sa mga magsasangyaw diin maoy gipalabi ang tawhanon nga mga bahandi.

Nagaingon ang mensahe sa Dios amahan nga dili lang kay kini lang nga pagtulun-an diin adunay siyay mga pinili apan daghan ang iyang mga pinili sa lainlaing pagtulun-an diin nagkalainlain lang usab ang mga proseso. Daghan ang nangita sa pultahan sa langit diin ang yawe niini anaa ra diay diha atong kasingkasing, kun isul-ob mo ang hiyas ni Jesu Cristo ug puy-an mo ang kinabuhi nga espirituhanon diin tugob sa kanunay nga pagdayeg sa Dios ug madistansya nimo ang imong kaugalingon diha sa mga tawhanong kailibgon nan bulahan ka kay anaa na kanimo ang yawe sa kaluwasan diin kini gimatuto ug gihambin sa mga tawo nga kanunay nagpaduol sa Dios. Daghan ang mga tinawag ug mga pinili sa Dios apan dyutay lamang ang nagpakabana diin nagaingon ang Dios nga iyang pagatawgon ang iyang katawhon pinaagi sa balatian aron sila makaila kaniya ug sa kanunay mangita sa Dios pinaagi sa mga pag-ampo paara sa ilang balatian.

Angay natong mahinumduman mga igsoon nga naluwas na kita ug nabanhaw uban kang Jesu Cristo diin giaghat kita niya sa pagpuasa o sa paglikay sa pagpakasala hangtod sa iyang pagbalik. Apan wala magpasabot nga maglingkod-lingkod na lamang kita hangtod sa iyang pagbalik, kundili kinahanglan nga sulayan gayud kita nga iyang mga sumusunod aron makita kun asa kutob ang atong pag-ila ug pagsunod sa kabubut-on sa Dios. Kay ginaingon nga susama kamo sa balawan nga magasiga ug magakidlap sa kanunay nga pagganggang sa init. Daw sa moihag unya ang Dios Amahan diha sa inyong kasingkasing tungod sa kanunay nga pagbalaan sa kaugalingon nan mahatagan ka unya sa Dios sa kahimayaan sa langit inig-abot sa gitakdang panahun.

Tuesday, February 26, 2008

Ang Taho Ni Pedro Sa Iglesia Sa Jerusalem

BUHAT 11: 1~18

1 Ug unya ang mga apostoles ug ang kaigsoonan nga didto sa Judea nakadungog nga ang mga Gentil usab midawat sa pulong sa Dios. 2Ug sa paghitungas ni Pedro sa Jerusalem, siya gipakiglalis sa mga may sirkunsisyon, 3nga nanag-ingon, "Nganong miadto ka man sa mga tawong walay sirkunsisyon ug nakigsalo kanila sa pagpangaon?" 4Apan kanila si Pedro misugod sa paghubit nga nagkasunodsunod, nga nag-ingon, 5"Sa nag-ampo ako didto sa Jope, gipanawan ako ug nakakitag panan-awon, sa usa ka butang nga nagkanaug nga ingon sa usa ka dakung habol, nga pinaagi sa upat niini ka mga kanto nga hiniktan, kini gitonton gikan sa langit ug miabut kanako.

6Sa gitotukan ko kini pag-ayo, akong nakita niini ang mga mananap nga tagup-at ug tiil, ug ang mga manonukob, ug ang mga nanagsaguyod sa yuta, ug ang mga langgam sa kahanginan. 7Ug nadungog ko ang tingog nga nag-ingon kanako, `Tumindog ka, Pedro; pag-ihaw ug kumaon ka.` 8Apan mitubag ako nga nag-ingon, `Dili ko, Ginoo; kay sa akong baba wala pa gayuy nakasulod nga dili binalaan o nga mahugaw.` 9Apan gikan sa langit ang tingog mitubag sa ikaduha nga nag-ingon, `Ayaw paghinganlig dili binalaan ang mga butang nga nahinloan na sa Dios.` 10Ug kini nahitabo sa makatulo, ug unya ang tanan gibira pag-usab ngadto sa langit.

11Ug niadtong tungora, sa balay diin didto kami, miabut ang tulo ka tawo nga gipaadto kanako gikan sa Cesarea. 12Ug ako gisugo sa Espiritu sa pag-uban kuyog kanila sa walay pag-ukon-ukon. Ug kining unom ka mga igsoon usab mikuyog kanako, ug kami misulod sa balay sa tawo. 13Ug kami iyang gisuginlan sa kaagi sa iyang pagkakita sa manolunda nga nagtindog sa iyang balay ug nag-ingon kaniya, `Magsugo ka ngadto sa Jope ug ipakuha mo si Simon nga ginganlag Pedro; 14siya adunay mga pulong nga isulti kanimo, nga pinaagi niini maluwas ikaw ug ang imong tibuok panimalay.` 15Ug sa pagsugod nakog sulti, ang Espiritu Santo mikunsad kanila maingon sa pagkunsad niini kanato kaniadto sa sinugdan.

16Ug unya akong nahinumduman ang pulong sa Ginoo, sa iyang pag-ingon, `Si Juan nagpangbautismo sa tubig, apan ang igabautismo kaninyo mao ang Espiritu Santo.` 17Busa, kon ang Dios mao man ang naghatag kanila sa gasa nga sama sa iyang gihatag kanato sa diha nga misalig na kita sa Ginoong Jesu-Cristo, si kinsa man ako nga arang makasalanta sa Dios?" 18Ug sa ilang pagkadungog niini, sila mihilum. Ug ang Dios ilang gidalayeg nga nanag-ingon, "Nan, sa ato pa, sa mga Gentil gitugot usab diay sa Dios ang paghinulsol ngadto sa kinabuhi."


PAGPAAMBIT SA MENSAHE:

Ang maong mensahe naghubit sa mga pagtulun-an nga gihatag sa Dios sa mga nagsangyaw sa kamatuoran. Ang pagsangyaw sa kaluwasan dili lamang alang ngadto sa mga Judio kundili hasta usab sa mga gentil o mga dili Judio. Ang gingharian sa Dios alang sa tanan katawhan niining kalibutan diin walay gipihig o gipili ang Dios Amahan sa mga katawhan nga ilang dawaton didto sa langit.

Si Jesu Cristo mianhi dinhi sa yuta dili alang lamang sa pagluwas sa mga Judio kundili aron sa pagluwas kanatong tanan. Nga sa ato pa wala siya mmoanhi sa pagsilot sa mga makasasala kundili aron nga kita tanan mahiusa sa Dios Amahan pinaagi kang Jesu Cristo.

Walay gipihig o gipili ang maong paghiusa kundili alang kanatong tanan diin kita mahiusa ug mahiadto sa kahimayaan sa langit kun atong dawaton si Jesu Cristo sa atong kasing kasing. Atong isul-ob ang hiyas nga kristuhanon nga tugob sa pagpaubos, paagpailob ug pagpasensya ug sa kanunay makig-istorya sa Dios pinaagi sa kinasing kasing nga pag-ampo.

Monday, February 25, 2008

Gisaad Ang Espiritu Santo

JUAN 14: 15~31

15 "Kon nahigugma kamo kanako, inyong pagatumanon ang akong mga sugo. 16Ug ako
mangamuyo sa Amahan, ug kamo iyang pagahatagan ug laing Manlalaban nga magapakig-uban kaninyo hangtud sa kahangturan, 17nga mao anag Espiritu sa kamatuoran, kang kinsa ang kalibutan dili makadawat tungod kay ang kalibutan dili man makakita kaniya ni makaila kaniya. Apan kamo nakaila na kaniya, kay siya nagapuyo man uban kaninyo, ug maanha siya sa sulod ninyo. 18 "Dili ko kamo pagabiyaan na daw mga ilo; ako mobalik ra kaninyo.

19Hamubo na lang ang panahon, ug unya ang kalibutan dili na makakita kanako, apan kamo makakita ra unya kanako. Tungod kay ako buhi, kamo usab mabuhi. 20Niadto unyang adlawa inyong masuta nga ako anaa sa akong Amahan, ug nga kamo ania kanako, ug nga ako anaa kaninyo. 21Ang nagabaton sa akong mga sugo ug nagatuman niini, kini siya mao ang nahigugma kanako; ug ang nahigugma kanako pagahigugmaon sa akong Amahan, ug ako mahigugma kaniya ug magapadayag sa akong kaugalingon ngadto kaniya."

22Si Judas (dili ang Iscariote) miingon kaniya, "Ginoo, naunsa ba nga anhi ka man kanamo magpadayag sa imong kaugalingon, ug dili hinoon ngadto sa kalibutan?" 23Si Jesus mitubag kaniya, "Kon kinsa ang nahigugma kanako, iyang pagabantayan ang akong pulong, ug ang akong Amahan mahigugma kaniya, ug moanha kami kaniya ug anha kamo mopuyo diha kaniya. 24Ang wala mahigugma kanako dili magabantay sa akong mga pulong; ug ang pulong nga inyong nadungog dili akong kaugalingon, kondili iya sa Amahan nga mao ang nagpadala kanako.

25 "Kining mga butanga gisulti ko kaninyo samtang ania pa ako uban kaninyo. 26Apan ang Manlalaban, ang Espiritu Santo, nga sa akong ngalan igapadala sa Amahan, siya mao ang magatudlo kaninyo sa tanang butang, ug magapahinumdom kaninyo sa tanan nga akong gikasulti kaninyo. 27Kaninyo ibilin ko ang kalinaw; kaninyo ihatag ko ang akong kalinaw. Hatagan ko kamo niini dili sama sa hinatagan sa kalibutan. Kinahanglan dili magkaguol ang inyong kasingkasing, ni magtalaw.

28 Nakadungog kamo kanako nga nag-ingon kaninyo, `Ako moadto, apan mobalik ra ako kaninyo.` Kon kamo nahigugma pa kanako, igakalipay unta ninyo nga ako moadto sa Amahan, kay ang Amahan labaw pa man kanako. 29Ug karon gisultihan ko kamo sa wala pa kini mahitabo, aron nga kon kini mahitabo na, managpanoo kamo. 30Dili na ako magdaghan pa ug sulti kaninyo, kay moabut na ang punoan niining kalibutana. Siya wala hinooy labut kanako, 31apan magabuhat ako sumala sa gisugo kanako sa Amahan, aron masayud ang kalibutan nga ako nahigugma sa Amahan. Panindog kamo, manglakaw na kita.

PAGPAAMBIT SA MENSAHE:

Ang maong mensahe naghisgot sa pagbalaan sa atong kaugalingon kanunay diha sa pagsunod sa kabubut-on sa Dios., diin matod pa ni Jesu Cristo iyang ibilin ang espiritu santo sa Dios sa matag usa kanato aron dili kita mag-inusara ug hinunu-a maga-uban siya kanunay kanato diha sa atong paglakaw. Ang espiritu santo maoy giya sa Dios kanato diha sa atong pagkinabuhi dinhi sa walog sa mga bihi, diin mao kini ang maghatag kanato ug mga Diosnon nga pamaagi diha sa atong pagpakabuhi.

Ginaingon diha sa mga mensahe nga ang espiritu santo nga anaa sa matag tawo maoy moreport ngadto sa Dios Amahan sa atong mga kalapasan sa matag-adlaw nga pagkinabuhi ug kini mahitabo sa matagpahulay o matagkatulog nato. Nga sa ato pa mao usab kini ang magpahibalo sa Dios sa atong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan.

Inigtawag kanato sa kamatayon ang atong tawhanon nga lawas mobalik man sa abog ug mahabilin dinhi sa yuta, ang espiritu santo nga anaa kanato mobalik sa Dios ug ang atong kalag maoy maghulat sa pagbalik sa Dios aron maghulat sa iyang katapusan paghukom diin kini pagasul-oban sa espirituhanon nga lawas sa higayun nga matagaan sa himaya sa langit ug sa kinabuhi nga langitnon.

Sunday, February 24, 2008

Nakigsulti Si Jesus Sa Babayeng Taga-Samaria

Juan 4 : 1~41

1 Ug sa pagkasayud sa Ginoo nga ang mga Fariseo nakadungog nga si Jesus nangabig ug nagpangbautismog labi pa ka daghang mga tinun-an kay kang Juan. 2(bisan tuod dili gayud si Jesus mao ang nangunay sa pagpangbautismo kondili ang iyang mga tinun-an lamang), 3siya mipahawa sa Judea ug mibalik sa Galilea.

4 Ug siya kinahanglan gayud nga mahiagi latas sa Samaria. 5Busa nahiabut siya sa usa ka lungsod sa Samaria nga ginganlan ug Sicar, duol sa yuta nga gihatag ni Jacob ngadto sa iyang anak nga si Jose 6Ug didto ang atabay ni Jacob; ug si Jesus, sanglit gikapuyan man siya tungod sa iyang panaw, milingkod tupad sa atabay. Ug kadto may ikaunom na ang takna. 7Ug dihay usa ka babayeng Samarianhon nga miabut aron sa pagkalos ug tubig. Ug si Jesus miingon kaniya, "Paimna ra ko."

8Kay ang iyang mga tinun-an nangadto man sa lungsod aron sa pagpalit ug makaon. 9Ang babayeng Samarianhon miingon kaniya, "Naunsa ba nga ikaw nga usa ka Judio mihangyo man nga paimnon ko nga usa ka babayeng Samarianhon?" Kay ang mga Judio ugod wala may pakigharong sa mga Samarianhon. 10Ug si Jesus mitubag kaniya, "Kon nasayud ka pa lamang sa gasa sa Dios, ug kon kinsa kining nagaingon kanimo, `Paimna ra ko,` mangayo ka gayud unta kaniya ug ikaw hatagan niyag buhi nga tubig.

" 11Ang babaye miingon kaniya, "Senyor, ikaw wala ganiy arang ikatimba, ug ang atabay lalum; asa man nimo kuhaa kanang imong buhi nga tubig? 12Labaw ka pa ba sa among ginikanan nga si Jacob nga maoy naghatag kanamo niining atabay, ug sa tubig niini nag-inom siya ug ang iyang mga anak ug ang iyang mga hayop?" 13Si Jesus miingon kaniya, "Ang tanan nga magainom niining tubiga pagauhawon pag-usab, 14apan bisan kinsa nga magainom sa tubig nga akong igahatag kaniya dili na gayud pagauhawon; kay ang tubig nga akong igahatag kaniya mahimong diha sa sulod niya usa ka tubod sa tubig nga magatubo ngadto sa pagkakinabuhing dayon."

15Ang babaye miingon kaniya, "Senyor, hatagi ra ko nianang tubiga aron dili na ako uhawon, ni moanhi pa dinhi aron sa pagkalos." 16Ug si Jesus miingon kaniya, "Lumakaw ka, tawga ang imong bana, ug bumalik ka dinhi." 17Ang babaye mitubag kaniya, "Wala baya akoy bana." Si Jesus miingon kaniya, "Tinuod ang imong giingon, `Wala akoy bana`; 18kay tuod ikaw may lima na man ka bana, ug siya nga gikaipon mo karon dili man imong bana. Tinuod gayud kining imong giingon." 19Ang babaye miingon kaniya, "Senyor, naila ko nga ikaw usa ka profeta.

20Ang among mga ginikanan nanagsimba dinhi niining bukira; apan kamo magaingon nga sa Jerusalem atua ang dapit diin kinahanglan ang mga tawo adto magasimba." 21Ug si Jesus miingon kaniya, "Babaye, toohi ako, taliabut na ang takna nga kamo magasimba sa Amahan dili lamang dinhi ra niining bukira, ni sa Jerusalem. 22Kamo nagasimba sa wala ninyo hiilhi; kami nagasimba sa among nailhan, kay ang kaluwasan nagagikan man sa mga Judio. 23Apan ang takna taliabut, ug karon mao na, nga ang tinuod nga mga magsisimba magasimba sa Amahan diha sa espiritu ug sa kamatuoran, kay kini ang ginapangita sa Amahan nga maoy managsimba kaniya. 24Ang Dios espiritu, ug ang mga magasimba kaniya kinahanglan managsimba diha sa espiritu ug sa kamatuoran." 25Ang babaye miingon kaniya, "Ako nasayud nga ang Mesias umaabut (siya nga ginatawag ug Cristo); inig-abut na unya niya, siya mao ang magasaysay kanato sa tanang mga butang." 26Si Jesus miingon kaniya, "Ako nga nakigsulti kanimo mao siya."

27 Niining tungora, nanagpangabut ang iyang mga tinun-an. Ug sila nanghibulong nga babaye ang iyang gipakigsulti, apan wala kanilay nakaingon, "Unsa may imong gusto?" o, "Nganong nakigsulti ka man kaniya?" 28Unya gibiyaan sa babaye ang iyang banga ug miadto siya sa lungsod ug miingon sa mga tawo, 29"Umari kamo, tan-awa ninyo ang usa ka tawo nga mitug-an kanako sa tanang nabuhat ko. Mao ba kaha kini ang Cristo?" 30Ug sila nanggula sa lungsod ug nangadto kaniya.

31Sa maong higayon giagda siya sa mga tinun-an nga nanag-ingon, "Rabi, kumaon ka." 32Apan siya miingon kanila, "Ako adunay kan-onon nga wala ninyo hibaloi." 33Busa ang mga tinun-an nagpangutan-anay ang usa sa usa nga nag-ingon, "May nakahatud ba kaniyag pagkaon?" 34Si Jesus miingon kanila, "Ang akong pagkaon mao ang pagbuhat sa kabubut-on sa nagpadala kanako, ug ang pagtuman sa ipabuhat niya. 35Dili ba magaingon man kamo, `Upat pa ka bulan, ug unya mao na ang ting-ani`? Sultihan ko kamo, iyahat ninyo ang inyong mga mata, ug lantawa ninyo ang kaumahan nga mga hinog na aron pagaanihon.

36Siya nga nagaani magadawat ug suhol, ug magahipos ug bunga alang sa kinabuhi nga dayon, aron ang magpupugas ug ang mag-aani managduyog sa kalipay. 37Kay ginamatud-an niini ang ginaingon, `Usa ang magapugas ug lain ang magaani.` 38Kamo gisugo ko sa pag-ani niadtong wala ninyo budlayi; ang uban mao ang nanagbudlay, ug kamo nanagpakaambit sa ilang binudlayan." 39Ug daghang mga Samarianhon sa maong lungsod misalig kaniya tungod sa panghimatuod sa babaye nga nag-ingon, "Siya mitug-an kanako sa tanang nabuhat ko." 40Busa sa paghiduol kaniya sa mga Samarianhon, sila mihangyo kaniya sa pagpabilin uban kanila; ug siya mipabilin didtog duha ka adlaw. 41Ug milabi pa ka daghan ang mitoo kaniya tungod sa iyang pulong.


PAGPAAMBIT SA MENSAHE:


Ang maong mensahe nagpasabot sa mga kahimu-an ni Jesu Cristo sa iyang pagsangyaw sa iglisea sa kamatuoran diin ginaingon nga siya ang pan ug tubig sa kinabuhi nga si kinsa man ang moinom ug mokaon sa maong kalan-on siya dili na gayud gutomon ug uhawon.

Sa nakig-istorya si Jesu Cristo sa maong Samarianhon, iyang gipasabot ang iyang katuyo-an o misyon dinhi sa yuta diin maoy iyang tahas ang pagluwas kanatong tanan ug ang pag-sunod sa iyang pagtulon-an diin mao kini ang kapasaylo-an sa atong mga sala pinaagi sa pagsul-ob sa hiyas nga langitnon nga iyang gibarugan.

Walay gipihig ang Dios sa pagtawag ug paluwas niya kanato nga iyang mga katawhan, kitang tanan parehas sa iyang panan-aw ingon man kitang tanan gitagaan niya saktungo sa paginom ug pakaon sa tubig ug pan sa kinabuhi nga mao si Jesu Cristor mismo.

Nga sa ato pa mga igsoon kung gusto nimo nga mosulod sa gingharian sa langit nan pas-ana ang imo krus ug sunod kang Jesu Cristo. Pinaagi sa pagsunod ug pag-sulob sa mga hiyas nga kristuhanon nan nakainom sa tubig sa kinabuhi ug nakakaon sa pan sa kinabuhi. Kay malisod ang pagsulod sa ginhariansa Dios diin ginaingon sa balaang kasulatan nga gawas kun ang tawo ianak pag-utro ug mamahimo siya bata nan masayun kaniya ang pagsulod sa gingharian sa langit.

Friday, February 22, 2008

Mga Pahimangno Bahin Sa Pagsimba

1 TIMOTEO 2: 1~15

1 Karon, una sa tanan ako magaagda nga ang mga pangamuyo, mga pag- ampo, mga paghangyo, ug mga pagpasalamat kinahanglan pagahimoon alang sa tanang tawo, 2alang sa mga hari ug sa tanang anaa sa hatag-as nga pagpamunoan, aron kita magakinabuhi nga mahusay ug malinawon, diosnon ug matinahuron sa tanang paagi. 3Kini maoy maayo ug pagakahimut-an sa panan-aw sa Dios nga atong Manluluwas,

4nga nagatinguha nga ang tanang mga tawo mangaluwas unta ug managpakakab-ot sa kahibalo sa kamatuoran. 5Kay adunay usa ra ka Dios, ug adunay usa ra ka tigpatiwala sa Dios ug sa mga tawo, nga mao ang tawo nga si Cristo Jesus, 6nga naghatag sa iyang kaugalingon ingon nga lukat alang sa tanan, nga ang panghimatuod niini nahimo na sa gitagal nga panahon.

7Alang niini ako gikatudlo nga magwawali ug apostol (ako nagasugilon sa tinuod, ako wala magbakak), aron sa pagpanudlo sa mga Gentil mahitungod sa pagtoo ug sa kamatuoran. 8Busa ginatinguha ko nga sa tanang dapit ang mga lalaki manag-ampo, nga managbayaw ug mga kamot nga balaan, nga sila walay kasuko o pakiglalis; 9 usab nga ang mga babaye magmaligdong ug magbinuotan sa ilang pagpatahum sa ilang kaugalingon pinaagi sa pagpamisti nga maugdang, dili pinaagi sa buhok nga sinalapid, o sa bulawan o sa mga mutya o sa mahal nga sapot,

10kondili pinaagi sa mga maayong buhat, ingon nga maoy angay sa mga babayeng nagapadayag sa pagkadiosnon. 11Ang babaye kinahanglan magatuon sa hilum uban sa bug-os nga pagkamasinugtanon. 12Dili ako motugot nga ang babaye magpanudlo o magbuot sa mga lalaki; kinahanglan magpakahilum lamang siya. 13Kay si Adan mao ang una nga gibuhat, unya gisunod si Eva;

14ug si Adan dili mao ang gilimbongan kondili ang babaye mao ang gilimbongan ug nahimong malinapason. 15Ngani ang babaye mamaluwas pinaagi sa iyang pagpanganak, kon siya magapadayon sa pagtoo ug sa gugma ug sa pagkabalaan, nga inubanan sa kaligdong


PAGPAAMBIT SA MENSAHE:

Ang maong mensahe nagpasabot sa pagsimba sa Dios diin diha nato isulti o ipangaliyupo ang atong katuyu-an dinhi sa kinabuhi, diha kita magpasalamat dili lang sa grasya kundili sab sa mga kasakit nga atong nasinati. Ang pagsimba maoy pagpangayo sa Dios sa dugang grasya ug dugang kalig-on sa atong kalag pinaagi sa mga pag-ampo nga gitudlo sa mga pagtulon-an o iglisea nga atong gibarugan.

Miingon ang Dios diha sa iyang mga pulong sa balaang kasulatan nga dili ang tanan nagasangpit ug nagatawag kanako makasulod sa akong gingharian kundili kadto lamang nagatuman sa akong kabubut-on, miingon usa ang Dios Amahan sa iyang mga mensahe nga walay tawo dinhi sa ibabaw sa kalibutan nga wala nako madunggi ang pag-ampo, ang tanan nadunggan ko gayud apan dili ang tanan akong gipanalanginan kay ang kadaghanan anaa lamang sa tumoy sa ilang dila, ug wala magsumikad sa ilang kasingkasing.

Bulahan ang nagkahugpong sa duha o tulo katawo o mas daghan pa nga nag-ampo diha sa Dios kay naga-uban si Jesu Cristo kanila. Ug bulahan kadtong kanunay nga nagpasidungog sa Dios diha sa kanunay nga pag-ampo , pagrosaryo ug nagpasalamat kay kanunay nga panalanginan sa Amahan.

Nagaingon ang mensahe sa Dios Amahan nga tawgon ko ang akong katawhan pinaagi sa balati-an kay mao lamang kana ang paagi nga moila ug mosangpit ang mga pinili kung katawhan kanako. Kay diha sa mang pagtawag igsoon ikaw magpaduol naman as Dios ilabi na kun ang imong sakit dili na masabtan sa Doktor, ug nagpasabot lamang kini nga nisangko na ang lugway sa Dios sa iyang paghulat kanimo nga iyang pinili ug tagaan ka ug pahimatngon diin walay lain tambal ug kaayuhan mao lamang ang pag-ampo ug pagpangayo ug pasaylo kaniya kay bisan libutan mo pa ang tibook kalibutan ug hutdon mo ang imong salapi dili ka gayud maulian sa maong balati-an.

Nahitukma kini mga igsoon sa akong nasinati sa akong kinabuhi diin tungod sa ka wala nakoy pag-ampo o pagpaduol sa Dios gitagaan ako niya ug pahimatngon. January 2004 diin nagsakit ako sa balatian nga dili nako masabtan, diin matod pa sa tinawhanon, binuhatan sa mga dautan nga espiritu apan lagi kabubut-on sa Dios kay gusto niya ipadangat ang mensahe nga kun kulang ka sa pag-ampo nan dutlan ka gayud sa dautan nga espiritu. January 2007 akong gidawat si Jesus sa akong kinabuhi, ug diha na sa mga June 2007 nagtanol ang akong pag-ampo sa matag-adlaw.

Akong napalandungan nga diay daghan ako ug kakulangon diha as akong pagka kristiyanos, ug diha sa akong pagka Romano Katoliko, diin sa tinedyer pa ako taas kaayo akong pangandoy sa kinabuhi, gusto gayud ako nga madato pinaagi sa pagraduate gayud sa college aron makaabroad , bisan luyo sa kalisod sa akong mga ginikanan diin nakita pod nako ang kapit-os sa among panginabuhi isip kamagulangan nga anak sa lima ka magsoon. Bisan kinsay pasultihan niadtong panahuna, dili gayud kami makatunob sa koliheyo kay lagi panday ra man akong papa ug akong mama manahi man sa bata pa me ug naa sad mga buhi nga baboy apan tungod sa among kadaghan diin sunod ang among pangidaron sa pagkaon ra gayud kutob ang ilang panginabuhi-an.

Pero tungod sa panabang sa Dios naluoy lang siguro siya nga bisan dili ko gaampo ug talagsa ra sab ko gasimba. (sa matag tuig maayo lang kung makasimba ko ug walo ka beses) Gigrasyahan me niya iya kong giplastar sa trabaho diha sa usa ka planta human nako ug “graduate’ sa duha katuig nga kurso diha sa trade school (MSAT) diin diha na ako nakahuman sa akong engineering isip working student , diha usab nianang panahuna linga kaayo ako sa mga kalibutanon ingon man sa pagtrabaho ug hangtod karon naa gihapon ko diha sa maong planta, diin trayenta anyos (30) na akong panirbesyo . Pero luyo sa maong gidugayon wala man gayud ako makapersonal ug pasalamat sa Dios sa mao niyang pagtabang kanamo diin dili usab maihap ang mga milagro nga iyang gipasinati diha sa akong kinabuhi ug tinagali tungod sa kawalay pag-ampo ug pagsimba dili ang tanan nakong ambisyon sa kinabuhi natuman, ang uban nako nga mga damgo sa kinabuhi gidaug gayud sa pagsulay.

Karon palang nako na-alinggati nga kinahanglan gayud diay ang pagsimba sa kanunay ug mag-ampo nga diin dili lang ang grasya sa Dios kanimo maoy imong ipasalamat kundili hasta usab ang mga kasakit nga imong nasinati , ingon man usab ang imong mga plano sa umaabot imo gayud diay i-ampo nga katugotan ka ug walay mga babag, kay mao kini makapalig-on pagsamot sa imong kalag ug kini diay himoon sa matag-adlaw aron nga hagkap dad-on ang mga problema nga moabot sa imong kinabuhi. Miingon ang balaang kasulatan nga mas maayo pa nga makasala ka sa buhing tawo kay mapasaylo ka pa apan kun nakasala ka sa Dios Espiritu Santo wala nay kapasaylo-an pa kini kun nasayud ka sa kamatuoran, apan kun inosente ka sa kamatuoran nan aduna pay pasaylo ang Dios nga nakatagana kanimo. Kay ginaingon sa balaang kasulatan nga "Ang nagtugyan sa hingpit sa iyang kinabuhi sa Dios ug nagtuman sa iyang kabubut-on mahatagan ug taas nga kinabuhi apan ang magdumili sa pagtugyan sa hingpit sa iyang kinabuhi basin kawad-an niini" Ug isip dugang nagaingong ang Dios nga "Ang aduna pagadugangan ug Ang wala pagakuhaan ug iapil pa ang tubo niini" Nga sa ato pa kinahanglan gayud nga pasidunggan mo ug pasalamatan ang Dios sa mga grasya nga iyang gihatag kanimo aron kini molipang ug molambo apan kun imo lang idedma o dili magpakabana sa mga pahatag o pagtabang sa Dios nan makasinati ka ug mga paglutos.

Thursday, February 21, 2008

Ang Sambingay Mahitungod Sa Napulo ka Dalaga

MATEO 25: 1~13

1 "Ug ang gingharian sa langit iga-pakasama sa napulo ka mga dalagang birhin nga nanagdala sa ilang mga lamparahan ug miadto sa pagsugat sa pamanhonon. 2Ang lima kanila mga boangboang, ug ang lima mga but-an. 3Kay ang mga boangboang, sa pagdala nila sa ilang mga lamparahan, wala magdalag lana;

4apan ang mga but-an nanagdalag mga prasko nga sinudlan ug lana uban sa ilang mga lamparahan. 5Ug kay ang pamanhonon nadugay man sa pag-abut, silang tanan nanagpirat ug nahikatulog. 6Apan sa pagkatungang gabii dihay singgit nga nag-ingon, `Tan-awa, ang pamanhonon! Panggula kamo ug sugata ninyo siya?

7Ug namangon silang tanan nga mga dalaga ug gihikay nila ang ilang mga lamparahan. 8Ug ang mga boangboang miingon sa mga but-an, `Hatagi kamig lana kay nagakapalong kining among mga lamparahan.` 9Apan kanila mitubag ang mga but-an nga nanag-ingon, `Tingalig dili kini paigo alang kanamo ug kaninyo; pangadto hinoon kamo sa mga magbabaligya ug pamalit kamog alang kaninyo.`

10Ug samtang nangadto sila sa pagpamalit, miabut ang pamanhonon ug silang mga andam misulod uban kaniya ngadto sa kombira sa kasal; ug unya ang pultahan gitakpan. 11Tapus niini nangabut usab ang ubang mga dalaga, nga nanag-ingon, `Senyor, senyor, ablihi kami.` 12Apan siya mitubag nga nag-ingon, `Sa pagka tinuod, magaingon ako kaninyo, nga wala ako makaila kaninyo.` 13Busa pagtukaw kamo, kay wala ninyo hibaloi ang adlaw o ang takna.


PAGPAAMBIT SA MENSAHE:

Ang maong mensahe naghubit sa pagpangandam sa pagbalik sa Dios nga anak diin siya sama sa pamanhonon nga hiusahon sa iyang mga piniling katawhan sa adlaw sa dakong paghukom. Ang maong mga dalaga, nagsimbolo kadto sa mga katawhan diin nangandam sa iyang pagbalik dinhi sa kalibutan, Apan matod pa ang pinili pagapili-an pa ug tungod kay sama niadtong lima ka mga dalaga nga nagkulang sa ilang pagpangandam mao nga masirhan gayud kita sa gingharian sa Dios kung kulang ug taphaw ang atong pagpangandam.

Ginaingon diha sa balaang kasulatan nga ang pinili lamang ug tinawag nga katawhan sa Dios maoy makaadto sa gingharian sa Dios. Ug bulahan ang katawhan nga sa kanunay nagbudlay sa pag-alagad ug pagtuman sa kasugo-an , kay maiya ang himaya sa langit. Miingon si Jesu Cristo kun gusto nimo nga makasulod sa akong ginghari-an nan pas-ana ang imong krus ug sumunod kanako.

Sa tanang takna kita magbantay ug mag-andam sa atong kaugalingon sa pagbalik sa Dios Amahan diin sa kanunay kita magabalaan sa atong kaugalingon ug atong isul-ob ang hiyas sa espiritu santo diha sa atong kaugalingon. Magpuasa kita sa atong pagpakasala sa kanunay ug atong isul-ob ug puy-an ang kristuhanon nga kinabuhi diin tugob kini sa pagpaubos, pagpasensya ug pag-ampo. Likayan nato ang pagbuhat sa mga kasal-anan hantod sa pagbalik sa anak sa Dios diin iyang hukman ang iyang mga katawhan. Bulahan ka igsoon nga sa kanunay naningkamot sa mga paghalad ug pagsakripisyo diha sa iglisea nga imong gibarugan.

Dili Kalinaw Kundili Espada

MATEO 10: 34~ 39

34"Ayaw kamo pagdahum nga mianhi ako sa pagdalag pagdinaitay dinhi sa yuta; wala ako moanhi sa pagdalag pagdinaitay, kondili espada hinoon. 35Kay mianhi ako sa pagpahimutang sa tawo aron makigbingkil siya batok sa iyang amahan, ug sa anak nga babaye batok sa iyang inahan, ug sa binalaye batok sa iyang ugangang babaye;

36ug ang mga kaaway sa tawo anaa ra sa sulod sa iyang kaugalingong panimalay. 37Ang mahigugma sa iyang amahan o inahan labaw pa kanako, dili takus kanako; ug ang mahigugma sa iyang anak nga lalaki o anak nga babaye labaw pa kanako, dili takus kanako; 38ug ang wala magpas-an sa iyang krus ug wala lmagsunod kanako, dili takus kanako.

39Ang makakaplag sa iyang kinabuhi kawagtangan himoon niini; apan ang magawagtang sa iyang kinabuhi tungod kanako, makakaplag ra niini. 40"Ang magadawat kaninyo magadawat kanako, ug ang magadawat kanako magadawat sa nagpadala kanako.

PAGPAAMBIT SA MENSAHE:

Ang maong mensahe nagpasabot sa tuyo ni Jesu Cristo dinhi sa yuta diin mianhi siya dili aron pagsilot kanato apan aron sa pagluwas kanato sa atong mga sala. Iyang gipaagi sa sambingay ang iyang pagtulon-an nga dala sama sa espada nga makahimo kini ug panagbingkil dili lamang sulod sa mga gagmay nga pamilya kundili hasta usab sa mga komunidad nga nahisakop niini. Iyang gipasabot sa mga magtotoo nga mahimo nga mahilayo ka sa imong pamilya kun pilion mo ang pag-alagad sa Dios ug mahimong isalikway ka sa Dios kun ipalabi nimo ang mga tawhanon nimo nga mga kinahanglanon.

Diin ginaingon diha sa balaang kasulatan nga ang mga pulong sa Dios gisulat sa sambingay aron kadtong mga may tawhanon nga kaalam malibog pagsabot apan ang adunay yano nga kaalam nga pinalanginan sa Dios Amahan maoy makatugkad sa iyang mga pulong. Gikan kaniadto sa panahun ni Jesu Cristo daghan na ang nagsumpaki bahin sa pagsabot sa tinuod nga iglisea ug bisan karon diin daghan ang pagtulon-an nga nanggawas mao gihapon ang talan-awon ug nisamot pa tungod kay daghan sa maong mga tigsangyaw sa kamatuoran ang nagahimo lamang niini isip kabahin sa ilang panginabuhi, diin sama sa nagdala sila sa espada ug nakig-away batok sa tinud-anay nga iglisea sa kamatuoran.

Bulahan ang mga katawhan nga nagpatalinghug kanunay sa mga pulong sa Dios diin sa tumang pagpaubos, pagpailob ug sa makanunayon nga pag-ampo ug paghalad ngadto sa Dios sila gidayeg gayud sa Dios Amahan. Ginaingon sa balaang kasulatan nga malisod ang pagsulod sa gingharian sa langit gawas lamang kung i-anak ka ug utro ug mamahimong usa ka bata, kay matod pa nga makasulod ka sa gingharian sa Dios kun kalawaton ug dawaton mo ang Dios nga sama ka sa usa ka bata, nga sa ato pa nga daw bata ka nga ang tanan nimong kaugmaon, o ang imong mga problem ug mga plano sa kinabuhi kanunay mong isulti ug ihangad ug isalig sa imong amahan ug kanunay kang magasunod sa iyang mga kasugo-an ug kabubut-on.

Si Jesus Ug Si Beelzebu

MATEO 12: 22~32

22 Ug unya dihay usa ka tawong giyawaan, nga buta ug amang, nga gidala ngadto kaniya; ug kini siya iyang giayo nga tungod niana ang amang nakasulti na ug nakakita. 23Ug nahibulong ang tanang mga tawo ug nanag-ingon, "Mao na ba kaha kini ang Anak ni David?" 24Apan sa pagkadu-ngog niini sa mga Fariseo, sila miingon, "Kining tawhana nagapagula sa mga yawa pinaagi lamang kang Beelzebu, ang punoan sa mga yawa.

25Ug sa pagkasayud ni Jesus sa ilang mga huna-huna, siya miingon kanila, "Ang matag gingharian nga mabahin batok sa iyang kaugalingon, malaglag; ug ang matagsiyudad o balay dili mobarug kon kini mabahin batok sa iyang kaugalingon. 26Ug kon si Satanas mao man ang nagapagula kang Satanas, nabahin diay siya batok sa iyang kaugalingon; nan, unsaon pa man pagbarug sa iyang gingharian?

27Ug kon pinaagi man diay kang Beelzebu nagapagula ako sa mga yawa, pinaagi ba kang kinsa ang inyong mga anak nagapagula kanila? Busa sila mao ang magahukom kaninyo. 28Apan kon pinaagi man sa Espiritu sa Dios ginapagula ko ang mga yawa, nan, ang gingharian sa Dios nahidangat na diay diha kaninyo. 29O unsaon man sa usa ka tawo ang pagsulod sa balay sa usa ka kusgan ug pag-agaw sa kabtangan niini, gawas kon iya unang gapuson ang kusgan? Unya makahimo na siya sa pagpangawat sa balay niini.

30Ang dili dapig kanako, batok kanako; ug ang magapanghipos nga dili uban kanako, nagapatibulaag. 31Busa, sultihan ko kamo, nga ang mga tawo pagapasayloon sa ilang tanang pagpakasala ug pagpasipala, apan ang pasipala batok sa Espiritu dili gayud pasayloon. 32Ug bisan kinsa nga magasultig batok sa Anak sa Tawo, siya mapasaylo; apan bisan kinsa nga magasultig batok sa Espiritu Santo dili gayud siya pasayloon, bisan niining panahona karon o niadtong kapanahonan nga palaabuton.


PAGPAAMBIT SA MENSAHE:

Ang maong mensahe nagpasabot o nagtandi kang Jesu Cristo ug kang Beelzebu nga maoy pinakadaku sa mga yawa. Diin tuingod sa mga kasina ug kasuko sa mga Judio kaniya, si JesuCristo nga nag buhat ug mga milagro ilang gipasanginlan nga ang iyang gahum iya sa dautan.

Ang balaang kasulatan nagtugon nga dili ato ang paghukom ug walay bisan kinsa dinhi sa ibabaw sa yuta ang magahukom ug magasilot kanato. Busa kun ikaw nalupigan o nabintahaan nan isumbong sa Dios amahan kay siya lamang ang magahatag ug mga pahimatngon o silot sa mga nakasala kanimo.

Apan mas maayo pa nga makasala ka sa Buhing Tawo kay mapasaylo ka pa apan kun makasala ka sa espiritu santo dili ka na gayud mapasaylo pa. Sumala sa balaang kasulatan 1 Corintho 3: 16, nagaingon nga ang lawas sa tawo maoy templo sa Dios Espiritu Santo, ug ang magpasipala sa templo sa Dios nga mao kita, iya usab nga pagalaglagon, nga sa ato pa kun unsay imong gibuhat sa imong isigkatawo, kun imo siyang gidaug-daug o gidagmalan, gibiay-biay nan mao usab kana ang imong gibuhat sa templo o pinuy-anan sa Dios ug sama ra usab nga imong gidagmalan ang Dios na anaa nagpuyo sa iyang templo nan dako ka ug tulubagon inig-abot sa adlaw sa paghukom.

Wednesday, February 20, 2008

Ang Pagtulon-an Bahin Sa Kahoyng Igera

MATEO 24: 32~35


32 "Gikan sa kahoyng igira tun-i ninyo kining usa ka pananglitan: inigpanglumoy na gani sa iyang mga sanga ug manalingsing na, nan, inyong masayran nga nagakaduol na ang tingadlaw. 33Ingon man usab niini, inigkakita ninyo niining tanang mga butanga, masayran ninyo nga haduol na siya, anaa na gayud sa mga pultahan. 34 Sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga sa dili pa mahanaw kining kaliwatana, kining tanang mga butanga maga-kahitabo gayud.PAGPAAMBIT SA MENSAHE:

Ang maong mensahe nagapasabot sa pagbalik ni Jesu Cristo aron paghukom kanatong tanan diin walay eksaktong takna o adlaw sa iyang pag-abot sa kalibutan, diin iyang gipanag-ingnan nga susama sa kahoyng igera nga manalinsing na kun hapit na ang ting-init.

Sa ato pa mga igsoon Makita ang timailhan sa iyang pagbalik diin nag-ingon ang balaang kasulatan nga daghan mga timailhan ang makita sa iyang pagbalik, mogawas ang nagkalain-laing katalagman sa tubig, sa kahanginan ug sa mamala, maingon man usab manggawas ang mga mini nga mga pagtulon-an ug mga mini nga mga propeta.

Apan sama siya sa kawatan nga motunga lang sa walay gitakdang takna, ug nga mas maayo nga ato kining pangandaman diha sa kanunay nga pag-ampo, sa pagbalaan ug sa pagtuman sa iyang kasugoa-an, kay giingon nga ang mga binuhatan sa Ginoo adunay kaugalingong takna ug oras ug wala pay nakatugkad sa kabubot-on sa Dios Amahan
.

Ang Umaabot Nga Mga Paglutos

MATEO 10:16~25

16 "Tan-awa, paadtoon ko kamo nga daw mga karnero sa taliwala sa mga lobo; busa magmasinabuton kamo ingon sa mga bitin ug magmalumo kamo ingon sa mga salampati. 17Kinahanglan magbantay kamo sa mga tawo; kay kamo igatugyan nila ngadto sa mga hukmanan, ug kamo ilang pagahampakon sa sulod sa ilang mga sinagoga, 18ug tungod kanako kamo pagataralon ngadto sa atubangan sa mga punoan ug sa mga hari, aron makapanghimatuod kamo ngadto kanila ug sa mga Gentil.

19Ug sa diha nga igatugyan na kamo nila, ayaw kamo pagkalibog kon unsaon ninyo pagsulti o unsay inyong igasulti, kay ang inyong igasulti igahatag ra kaninyo niadtong taknaa; 20kay dili man kamo mao ang magasulti, kondili ang Espiritu sa inyong Amahan mao ang magasulti pinaagi kaninyo. 21Ang igsoon magatugyan sa iyang igsoon ngadto sa kamatayon; ug ang amahan magatugyan sa iyang anak; ug ang mga anak mosupil batok sa ilang mga ginikanan ug magapapatay kanila; 22ug pagadumtan kamo sa tanang tawo tungod sa akong ngalan. Apan ang molahutay hangtud sa katapusan mamaluwas.

23Ug sa diha nga lutoson kamo nila sa usa ka lungsod, pangagiw kamo ngadto sa sunod nga lungsod; kay sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo, nga dili pa gani mahurot ninyog libut ang tanang kalungsuran sa Israel, ang Anak sa Tawo mahiabut na. 24"Ang tinun-an dili labaw sa iyang magtutudlo, ug ang ulipon dili labaw sa iyang agalon. 25Igo na alang sa tinun-an nga mahisama siya sa iyang magtutudlo, ug sa ulipon nga mahisama siya sa iyang agalon. Kon ang pangulo sa panimalay ilang ginganlan ug Beelzebu, unsa ka labi pang mangil-ad sa ilang ihingalan sa mga sakop sa iyang panimalay!


PAGPAAMBIT SA MENSAHE:

Ang maong mensahe naghubit sa mga tahas sa mga apostoles ni Jesu Cristo diin nakaangkon sa mga pagpanglutos sa mga Judio ug sa mga masinahon. Niadtong panahun ni Jesu Cristo daghan sa iyang mga sumusunod nga nangahadlok tungod sa mga paghinadlok sa mga Judio. Ilang gidumtan dili lang ang anak sa tawo kundili hasta mismo ang iyang mga sumusunod.

Nakasulat na sa kasulatan ang mga pag-antos ug kasakitan ni Jesu Cristo diin siya pagadagmalan, ilansang sa krus mamatay ug mabanhaw sulod sa tulo ka adlaw. Ang mga Judio niadtong panahuna nangigi ug maglagot ni Jesu Cristo ug nahadlok sila nga mahutdan ug mga sumusunod kay lagi nag-anam ug kadaghan ang mga namati sa anak sa Dios.

Dili madawat sa maong mag kadagko-an sa pariseo ug sa mga kadagko-an sa maong panggobyerno ang mga doktrina ni Jesus kinsa nagsangyaw sa kamatuoran ug nagpaila nga anak sa Dios. Ang Judio niadtong panahuna ug hangtod karon nagsimba lamang sa Dios amahan o gitawag kini nga pagtulon-an nga Judaism, diin ilang isimba ang ilang Dios nga ginganlan ug Yahweeh.

Dili matukib sa pulong ang mga kasakitan ug pagpanglutos sa mga sumusunod ni Jesus diin nakasinati sila sa mga kasakitan. Nagpadayun ang maong mga pagpanglutos hangtud karong panahuna diin bisan tuod wala na ang mga apostoles ni Jesus apan daghan ang mga apostoles sa bagong panahun ug mipadayun sa maong tahas. Bisan diha sa bibliya daghan ang mga pagtulon-an ug milagro nga wala na mahasulat apan nagpabilin diha sa mga huna-huna sa mga magtotoo.

Diin maoy nahimon doktrina o namat-an nato nga kinsa kadtong nagsulti ug nagsangyaw sa matuod maoy galutoson ug maoy daghan ug kontra, apan kadtong maayo kaayo mosakay ug molipat-lipat sa kamatuoran maoy daghan kayo mo-abiba ug mopasidungog. Apan matod pa sa balaang kasulatan kong gusto nimo ngahataas ang imong lugar o ranggo didto sa langit nan puy-an nimo ang kinabuhi nga dinaoug daog ug mapaubsanon ka dinhi sa walog sa mga buhi.

Ang Tahas Sa Napulo Ug Duha

MATEO 10: 5~15

Ug kining Napulog-Duha gipalakaw ni Jesus tapus matugon sila niya nga nag-ingon, "Pangadto kamo dili sa agianan sa mga Gentil, ug sumulod kamo dili sa kalungsuran sa mga Samarianhon, 6kondili pangadto hinoon kamo sa mga nangawalang karnero sa banay ni Israel. 7Ug samtang magapanglakaw kamo, pagwali kamo nga magaingon, `Ang gingharian sa langit haduol na.`

8Ayoha ninyo ang mga masakiton, banhawa ninyo ang mga patay, hinloi ninyo ang mga sanlahon, pagulaa ninyo ang mga yawa. Nakadawat kamo nga walay bayad, busa panghatag kamo nga walay bayad. 9Ayaw kamo pagbalon ug bulawan, o salapi, o tumbaga diha sa inyong mga bulsa sa bakus, 10o puyo alang sa inyong panaw, o duha ka kamisola, o mga sapin, o sungkod; kay ang mamumoo takus sa iyang pagakan-on.

11Ug sa bisan unsang lungsod o balangay nga inyong adtoan, susiha didto kon kinsa ang inyong kaangayan, ug pomuyo kamo sa iyang balay hangtud sa inyong pagpamahawa. 12Ug inigsaka ninyo sa balay, humatag kamog katahuran. 13Kon ang balay takus man niini, nan, ipaabut diha ang inyong kalinaw; ug kon dili man takus, nan, ipabalik diha kaninyo ang inyong kalinaw.

14Ug kon kamo dili man pagadawaton ni bisan kinsa, ug dili patalinghugan ang inyong mga pulong, itaktak ninyo ang mga abog gikan sa inyong mga tiil inigpahawa ninyo sa maong balay o lungsod. 15Sa pagkatinuod, maga-ingon ako kaninyo, nga sa adlaw sa hukom maarang-arang pa unya alang sa yuta sa Sodoma ug sa Gomorra kay sa maong lungsod.


PAGPAAMBIT SA MENSAHE:

Ang maong mensahe nagpasabot sa mga kahimuan o mga tahas sa mag apostoles nga gisangon ni Jesu Cristo kanila. Ilang gisangyaw ang tinago nga kamatuoran diha sa upat ka suok sa kalibutan diin sila tugob sa espirito asanto sa Dios ug nakahimo saila sa paganambal ug pag-abog a mga dautan.

Ginaingon diha sa mga istorya sa Roman Katoliko nga pagtulon-an nga ang nga apostoles sa ilang pagsangyaw nagkasinabot sa pagbuhat sa pangadyeon nga isip pagtimaan nga ang matag tinun-an nila makahibalo sa maong pangadyeon mailhan gayud nga sila ilang mga sumusunod pinaagi lamang sa maong pangadyeon.

Ilang gisangyaw ang pagtulon-an ni Jesu Cristo uban usab sa pangadyeon nga ilang binuhat painaagi sa giya sa espiritu santo, kini mao ang pangadye nga "Apostles Creed" o Mitoo Ako diin hangtod niining panahuna gigamit gihapon ang maong mga pangadyeon sa mga sumusunod ni Jesu Cristo.

Monday, February 18, 2008

Ang Sambingay Mahitungod Sa Mga Saop

MATEO 21 : 33~46

33 "Patalinghugi ninyo ang lain pang sambingay. May usa ka pangulo sa panimalay nga nagtanum ug kaparrasan ug kini iyang gipalibutan ug paril, gibuhatan ug pigsanan sa parras, gibuhatan ug usa ka lantawanan, ug gipasaopan niya kini sa mga tawo, ug unya milangyaw siya ngadto sa laing dapit. 34Ug sa nagsingabut na ang tingpamopo, ngadto sa mga saop gipaadto niya ang iyang mga ulipon aron sa pagdawat sa bunga nga iyang bahin. 35Apan ang iyang mga ulipon gidakop sa mga saop ug ilang gibunalan ang usa, ug ilang gipatay ang usa, ug ilang gipanagbato ang usa.

36Unya giusban niya sila pagpadalag uban pang mga ulipon nga daghan pa kay sa nahiuna, ug kini ila gihapong gibuhatan sa ingon. 37Ug sa katapusan, kanila ang iyang anak gipaadto niya nga nag-ingon, `Motahud sila sa akong anak.` 38Apan sa pagkakita nila sa anak, ang mga saop nasig-ingon sa usag usa, `Mao kini ang manununod; tana, patyon ta siya aron maato ang iyang panulondon.` gidakop nila siya ug giabog sa gowa sa parrasan, ug ilang gipatay siya. 40Busa, inig-abut sa tag-iya sa parrasan, unsa may buhaton niya sa maong mga saop?" 41Kaniya mitubag sila nga nanag-ingon, "Ang maong mga banyaga iyang igatugyan ngadto sa mapait nga kamatayon, ug ang parrasan iyang pasaopan sa ubang mga saop nga makamaong mobahin kaniya sa mga bunga sa panahon sa tingpopo."

42Ug si Jesus miingon kanila, "Wala ba gayud kamo makabasa sa kasulatan, nga `Ang maong bato nga sa mga magtutukod gisalikway nahimong ulohang bato sa pamag-ang; buhat kini sa Ginoo, ug sa atong mga mata makapahibulong gayud`? 43Busa, sultihan ko kamo, nga ang gingharian sa Dios pagakuhaon gikan kaninyo ug igahatag ngadto sa usa ka nasud nga nagapamunga sa mga bunga niini. 44Ug ang mahulog sa ibabaw niining batoha, madugta siya; apan ang mapusdakan niining batoha, mapulpog siya." 45Ug ang mga sacerdote nga punoan ug ang mga Fariseo, sa pagkadungog nila sa iyang mga sambingay, nakasabut nga nagsulti siya mahitungod kanila. 46Ug gisulayan nila ang pagdakop kaniya, apan nahadlok sila sa katawhan, kay ila mang giila siya nga profeta.PAGPAAMBIT SA MENSAHE:

Ang maong mensahe nagpasabot sa mga kahimu-an sa Dios Amahan sa unang panahun diin giandam niya ang kalibutan para sa iyang mga katawhan. Sa nagkadaghan ang tawo sa kalibutan nagkadaghan ang mga makasasala diin ang Dios nagpakanaog sa iyang mga karaang propeta nga nagpahibalo sa iyang mga pulong, iyang gipahibalo ang iyang napulo ka kasugo-an pinaagi kang Moises didto sa bukid sa Senai, diin gipadayag sa mga propeta ang kahimayaan sa Dios ug ang umaabot nga pagkatawo sa Anak sa Tawo nga ilhong hari sa mga hari.

Wala motuo sa mga karaang propeta ang maong mga katawhan, bisan ang anak sa Dios nga nagpakatawo wala nila kini ilha hinunua ila pa kining gidagmalan ug gilansang sa Krus. Apan mao kini ang nasulat nga ang kaluwasan sa mga katawhan mao ang pagpalansang sa anak sa Dios nga mao si Jesu-Cristo ug mabanhaw sa ikatulo kaadlaw aron sa ingon ang katawhan nga magasunod ug makalawat sa kristuhanon nga pagtulon-an mabanhaw uban kaniya. Si Jesu Cristo mao ang pan ug tubig sa kinabuhi diin ang si kinsa man nga magasunod sa iyang kasugo-an dili gayud uhawon ug gutomon kay tugob man siya sa espirito nga kalan-on.

Sa ato pa mga igsoon ang katawhan nga pinili sa Ginoo pagapili-an pa ug bulahan kadtong nagapatalinghug sa iyang mga kasugo-an kay mapatikan sa espirito santo ug aduna unyay luna didto sa ganghaan sa ginghrian sa Dios, kay ginaingon sa balaang kasulatan nga ang dalan paingon sa gingharian sa Dios hagip-ot ug pig-it diin dyutay lang ang makakita ug nakakaplag niini, ug kanang mga dalana mao na kana ang mga paglutos ug mga kasakit nga atong nasinati diha sa pagsunod sa iyang kabubut-on.

Ang Sambingay Mahitungod Sa Duha Ka Anak Nga Lalaki


28 "Unsay inyong paghunahuna niini? Usa ka tawo may duha ka anak nga lalaki, ug miadto siya sa usa ug miingon kaniya, `Anak, umadto ka ug pagbuhat didto sa parasan karon.` 29Ug ang anak mitubag, `Dili ko.` `Apan sa ulahi nagbasul siya ug miadto. 30Ug ang tawo miadto sa ikaduhang anak ug iyang gisultihan siya sa ingon, ug siya mitubag kaniya, `Moadto ako, Tay, apan wala siya moadto.

31Hain man niining duruha ang nagtuman sa kabutbut-on sa iyang amahan?" Sila miingon, "Ang nahiuna." Ug si Jesus miingon kanila, "Sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga ang mga maniningil sa buhis ug ang mga dautang babaye managsulod sa gingharian sa Dios una pa kay kaninyo.

32Kay kaninyo mianhi si Juan nga nagtultol sa dalan sa pag-kamatarung, ug wala kamo motoo kaniya, apan ang mga maniningil sa buhis ug ang mga dautang babaye mitoo kaniya; ug bisan pa sa nakita na ninyo kini, wala gihapon kamo maghinulsol sa kaulahiay ug wala motoo kaniya.


PAGPAAMBIT SA MENSAHE:

Nagpasabot ang maong ebanghelyo nga mastagaan ug grasya sa Dios kadtong mga binuhat nga naghinulsol sa ilang mga kasal-anan ug nagbuhat sa kabubut-on sa Dios. Ang importante sa tawo maong ang iyang pagdawat sa Dios diha sa iyang kaugalingon o sa iyang kasingkasing ug nagbasol kanhi-ay niya nga mga kasal-anan ug nagbag-o sa iyang kaugalingon diha sa pagsunod sa kabubut-on sa Dios.

Mas bulahan kadtong mga tawo nga miila sa ilang mga sala ug mikalawat sa pagtulon-an ni Jesu Cristo kay matagaan sila sa himayang dayun. Kay kawang ang mga maayong binuhatan kun kini imong gibuhat isip pagpasigarbo sa imong kaugalingon atubangan diha sa Dios o atubangan diha sa imong mga isigkaingon diin sa ingon ikaw gibalusan sa tawo mismo nga imong gihatagan sa mao mong mga hinabang.

Sa ato pa mga igsoon Dios lamang ang nasayod sa tagsa-tagsa nato ka hiyas ug kinabuhi diin siya nagpasidungog sa mga tawo nga nagpaubos sa ilang kaugalingon dinhi sa yuta, kay ginaingon sa balaang kasulatan nga dalayegon ka nga tawo kun ikaw gidayeg sa Diyos. Ang Makita sa Dios mao man ang kaputli ug katim-os sa atong kasingkasing diin kini daw sama sa bulawan nga mosilaw ug magasiga diha sa mga paglutos ug pasakit sa imong kaugalingon diha sa iglisea o pagtulon-an nga imong gibarugan.

Ang Sambingay Mahitungod Sa Kumbira Sa Kasal

MATEO 22 : 1~ 14

1 Ug kanila misulti si Jesus pag-usab pinaagi sa mga sambingay, nga nag-ingon, 2"Ang gingharian sa langit sama sa usa ka hari nga naghimog kombira sa kasal alang sa iyang anak nga lalaki, 3ug nagsugo sa iyang mga ulipon sa pagtawag sa mga dinapit sa kombira sa kasal; apan nanagdumili sila sa pagtambong. 4Ug nagpaadto na usab siyag uban pang mga ulipon nga iyang giingnan, `Ingna ang mga dinapit, Tan-awa, nahikay ko na ang akong kombira, naihaw na ang akong mga baka ug ang akong mga nati nga pinatambok, ug andam na ang tanan; busa, pangadto na kamo sa kombira.`


5Apan ang mga dinapit wala lang manumbaling niini ug nanglakaw hinoon sila, usa paingon sa iyang uma, ug usa paingon sa iyang patigayon, 6samtang ang uban nanagdakop sa iyang mga ulipon, ug ilang gidagmalan ug gipamatay sila. 7Ug ang hari nasuko, ug gipaadtoan niya sa iyang mga sundalo ug gipapatay ang maong mga mamumuno ug gipasunog ang ilang siyudad. 8Ug siya miingon sa iyang mga ulipon, `Andam na ang kombira sa kasal, apan dili takus kadtong mga dinapit. 9Busa pangadto hinoon kamo sa kadalanan, ug bisan kinsay inyong ihibalag didto, dapita ninyo sila sa kombira.

` 10Ug ang mga ulipon miadto sa kadalanan ug ilang gitigum ang tanan nga ilang gihibalag, mga dautan ug mga maayo; ug ang kombirahan sa kasal napuno sa mga dinapit. 11"Apan sa pagsulod sa hari aron sa pagtan-aw sa mga dinapit, nakita niya didto ang usa ka tawo nga wala magsul-ob ug bisti alang sa kombira sa kasal; 12ug siya miingon kaniya, `Migo, naunsa ba nga misulod ka man dinhi nga wala magsul-ob ug bisti nga angay sa kasal?` Ug ang tawo wala makatingog. 13Ug ang hari miingon sa iyang mga sulogoon, `Gapusa ninyo siya sa tiil ug kamot, ug ilabay ninyo siya ngadto sa labawng kangitngitan sa gowa; didto ang mga tawo managpanghilak ug managkagot sa ilang mga ngipon.` 14Kay daghan ang gipanagtawag apan diyutay ra ang pagapilion."


PAGPAAMBIT SA MENSAHE:

Ang maong mensahe naghisgot sa kahimayaan sa Langit diin nagpasabot kini ug pagpasidungog sa adlaw sa pagpasalamat sa kahitas-an makausa matag semana. Daghan ang gitawag ug gipili sa Dios nga maoy iyang gigasahan sa iyang himaya inig-abot sa adlaw sa panudya. Ang maong ebanghelyo nagpasabot sa pagtawag sa Dios sa iyang mga pinili aron pagtambong sa kasaulogan sa Dios pinaagi diha sa pagsimba matag Domingo o sa paggahin ug usa ka adlaw matag semana alang sa Dios. Apan ang kadaghanan sa pinili sa Dios wala magpasidungog niini tungod kay maoy gipalabi ang kaugalingon nga mga intereseses o ang mga kalibutanon nga mga butang ug bahandi.

Ginaingong diha sa iyang ebanghelyo ang pinili pagapili-an pa ug daghan ang iyang gitawag apan gamay lang ang miduol. Apan bulahan ang mga katawhan nga nagpadauol as Dios kanunay kay haduol sila sa grasya sa langit. Miingon ang Dios sa iyang mga ebanghelyo, tawgon ko ang akong katawhan pinaagi sa balatian kay mao lang kana ang panahun nga sila makadumdum sa Dios. Nga sa ato pa igsoon possible nga ang imong balatian karon usa kana ka paagi sa Dios sa pagtawag kanimo aron kanunay kang moduol ug magpatabang kaniya.

Apan sa iyang pagtawag kanimo magpakabuta bungol kalang gihapon nan mas maayo pa kanimo nga ipapahulay na lang ngadto sa kamatayon ang imomg tawhanon nga lawas kay sa malaglag ang imong kalag ngadto sa impyerno. Ug ang imong espirito mobalik sa Dios diin mao kini mosulti sa imong mga kalapasan, ang imong tawhanon nga lawas mahabilin ug madugta dinhi sa yuta uban sa imong bahandi ug ang imong kalag maoy maghulat sa pagbalik sa Dios aron pag-atubang sa kataposang paghukom.

Kulang na ang kapas sa imong pagkakalag diha sa mga pag-ampo diha sa imong kaugalingon diin magaagad na unya kini sa mga nahabiling buhi nga naga-ampo para sa kaluwasan. Mas maayo gayud diay nga puy-an ta ang kinabuhi sa pagka-kristuhanon samtang ania pa kita dinhi sa mga buhi, diin atong ipatigbabaw ang hiyas sa espirito santo nga mao ang pagpasensya, pagpaubos ug kanunay nga pag-ampo aron kun atua kana unya sa laing kalibutan halu-ag na unya ang imong luna didto sa ganghaan sa gingharian sa Dios Amahan.

Sunday, February 17, 2008

Nausab Ang Panagway Ni Jesu-Cristo

MATEO 17: 1~13

1 Ug tapus sa unom ka adlaw, gidala ni Jesus uban kaniya sila si Pedro ug si Santiago ug si Juan nga igsoon ni Santiago, ug iyang gipangulohan sila sa pagtungas sa usa ka hataas nga bukid nga silasila ra didto. 2Ug didto, sa ilang atubangan, nausab ang iyang dagway; ang iyang nawong midan-ag sama sa Adlaw, ug ang iyang mga sapot miputi sama sa kahayag. 3Ug tan-awa, mitungha kanila si Moises ug si Elias nga nagpakigsulti kaniya.

4Ug si Pedro miingon kang Jesus, "Ginoo, maayo gayud nga ania kami dinhi; kon gusto ka, magbuhat ako dinhig tulo ka payag, usa alang kanimo, usa alang kang Moises, ug usa alang kang Elias." 5Ug samtang nagsulti pa siya, tan-awa, usa ka masilaw nga panganud mitabon kanila, ug gikan sa panganud dihay usa ka tingog nga nag-ingon, "Mao kini ang akong Anak nga pinalangga, nga kaniya may kalipay ako; patalinghugi ninyo siya." 6Sa pagkabati niini sa mga tinun-an, mihapa sila nga natugob sa kalisang.

7Apan giduol sila ni Jesus ug gihikap sila niya nga nag-ingon, "Bangon ug ayaw kamo kalisang." 8Ug sa pagyahat pa nila sa ilang mga mata, wala silay laing nakita kondili si Jesus lamang. 9Ug sa nanaglugsong sila sa bukid, gibaoran sila ni Jesus nga nag-ingon, "Ayaw ninyo isugilon ang panan-awon kang bisan kinsa, hangtud nga ang Anak sa Tawo mabanhaw na gikan sa mga patay." 10Ug gipangutana siya sa mga tinun-an nga nanag-ingon, "Nan, nganong magaingon man ang mga escriba nga si Elias kinahanglan kono nga mouna usa sa pag-anhi?"

11Ug kanila mitubag siya nga nag-ingon, "Tinuod nga si Elias kinahanglan magaanhi, ug igapasiuli niya ang tanang mga butang; 12apan sultihan ko kamo nga si Elias nahianhi na, ug wala sila makaila kaniya, hinonoa ilang gibuhatan siya sumala sa ilang gusto. Sa sama nga kaagi ang Anak sa Tawo magaantus diha sa ilang mga kamot." 13Ug ang mga tinun-an nakasabut nga nag-sulti siya kanila mahitungod kang Juan nga Bautista.


PAGPAAMBIT SA MENSAHE:

Ang maong mensahe nagpasabot sa mga kahimo-an ni Jesu Cristo sa iyang pagkaanak sa tawo diin siya naga silbi sa iglisea sa kamatuoran. Gikan sa Galilea paingon sa Jerusalem iyang gituman ang mga tahas nga gisangon sa Dios Amahan kaniya diin wala niya saligi ang iyang pagka Dios hinunu-a nagpakaubos siya ug mitipon sa mga katawhan ug sa iyang mga sumusunod.

Taas ang iyang panaw paingon ngadto sa Jerusalem diin sa matag siyudad nga iyang maagi-an daghan ang nagdumot ug nangasuko kaniya ilabina kadtong dagkong politiko ug mga dagkong pariseo kay lagi para kanila usa ka pagpasipala ang gibuhat ni Jesus nga nagpasibantog nga anak sa Dios ug nangahadlok usab ang maong mga kadagko-an nga mabungkag ang ilang pagtulon-an nga gibarugan kay nakita man nila ang nagkadaghan nga sumusunod sa Anak sa Tawo.

Diha sa tali-abot na siya sa Jerusalem iya na nga gipahibalo sa iyang mga apostoles ang umaabot niya nga kamatayon diin kadaghanan kanila misupak ug nangabalaka. Iyang gipakita diha kanila ni Pedro, Santiago ug Juan didto sa Bungtod ang iyang tinuod nga personalidad diin migawas sila si Abraham, Elias ug anbg Dios Amahan . Usa kadto ka panan-awon ug milagro diha sa maong mga apostoles diin ilang nakita ang tinud anay nga pagka Dios ni Jesu Cristo.

Iyang gipakita nga siya anak gayud sa Dios nga nagpakatawo, apan bulahan kadtong wala makakita sa maong mga milagro ug mituo sa iyang pagka Dios kay sila himayaon didton sa gingharian sa Dios Amahan. Ginaingon nga bulahan kadtong mga tawo nga nagatugyan sa ilang kaugalingon sa hingpit ug nagasunod sa ilang kabubut-on ngadto sa Dios kay mahatagan ug hataas nga kinabuhi apang kadtong nagdumili sa pagtugyan sa iyang kinabuhi sa haingpit sa Dios basin kawad-an hinuon ug kinabuhi.

Ang Hangyo Sa Usa Ka Inahan

MATEO 20:20~28

20 Unya miduol kaniya ang inahan sa mga lalaking anak ni Zebedeo, uban sa iyang mga anak, ug sa nakaluhod siya sa iyang atubangan nangayo kaniyag usa ka butang. 21Ug si Jesus miingon kaniya, "Unsa may imong gusto? Kaniya mitubag siya nga nag-ingon, "Ipahigayon nga kining akong duha ka anak magalingkod sulod sa imong gingharian, ang usa anha sa imong too ug ang usa anha sa imong wala."

22Apan mitubag si Jesus nga nag-ingon, "Wala kamo mahibalo sa inyong gipangayo. Makahimo ba kamo sa pag-inom sa kopa nga akong pagaimnan?" Ug sila mitubag kaniya, Makahimo kami." 23Siya miingon kanila, "Kamo magainom sa akong kopa, apan ang pagpalingkod dapit sa akong too ug sa akong wala, kini dili ako ang pagtugot, apan kini alang lamang kanila nga mga gikatagan-an niini sa akong Amahan." 24Ug sa pagkadungog niini sa napulo, nangasuko sila batok sa duha ka magsoon.

25Apan gitawag sila ni Jesus ngadto kaniya ug miingon siya kanila, "Kamo nasayud nga ang mga punoan sa mga Gentil nanagpakaagalon ngadto kanila, ug ang ilang mga kadagkuan nagapakahari ngadto kanila. 26Dili kini mahitabo kaninyo; hinonoa, bisan kinsay gustong mag-daku kaninyo kinahanglan ma-inyo siyang sulogoon, 27ug bisan kinsay gustong maghawod kaninyo, kinahanglan ma-inyo siyang ulipon; 28maingon nga ang Anak sa Tawo mianhi dili aron siya pag-alagaron kondili sa pag-alagad, ug sa paghalad sa iyang kinabuhi sa pagpakamatay ingon nga lukat alang sa daghan."


PAGPAAMBIT SA MENSAHE:

Ang maong mensahe nagpadayag sa tahas ni Jesu-Cristo dinhi sa yuta nga mao ang pagluwas kanatong tanan pinaagi sa pagpakamatay niya diha sa Krus. Ginaingon diha sa balaang kasulatan nga walay mahiadto sa Dios Amahan kun dili moagi sa Dios nga anak nga sa ato pa kinahanglan nga makaambit ka sa mga kasinatian ug sa mga kasakitan ni Jesu Cristo samtang nagkinabuhi siya dinhi sa yuta. Atong isul-ob ang hiyas sa espiritu santo nga mao ang pag-paubos, pagpasensya ug kanunay nga pag-ampo diha sa atubangan sa Dios.

Walay gipihig ang Dios diha sa iyang mag katawhan diin ang tanan gitratar niya nga parehas, ug ang tanan iyang gimatuto pinaagi sa grasya sa espiritu santo. Ang maayong binuhatan dili garantiya sa imong kaluwasan o kahimayaan sa Dios kun kini imong gibuhat nga adunay politikanhung tumong ug tuyo nga sa ato aduna kay gipaabot nga bugti gikan sa Dios o gikan sa katilingban nga iyang gibarugan.

Ang pagsulod as gingharian sa langit malisod para sa mga tawo nga hingkod na apan masayon niadtong mga gagmayng bata kay matud pa ang anghel sa mga bata anaa kanunay diha sa atubangan sa Dios Amahan. Ang balaang kasulatan nag-ingon nga ang mga binuhat nga tag-as ug katungdanan didto sa langit mao kadtong mga tawo nga nagpakaubos sa ilang kaugalingon dinhi sa yuta. Kadtong mga tawo nga gihatagan ug dakong bili ang espirituhanon nga bahandi samtang ania pa sila dinhi sa yuta.

Holy Spirit of Blessed Mother of Mercy

Easter Greetings Of Holy Spirit of Sr. Santo NiƱo