Sunday, February 28, 2016

Ang Pangutana Mahitungod Sa Mesiyas

41 Miingon si Jesus: “Nganong giingon man nga anak ni David ang Mesiyas? 42 Si David mismo miingon sa Basahon sa mga Salmo: ‘Ang Ginoo namulong sa akong Ginoo: Lingkod sa akong tuo 43 hangtod nga ibutang ko ang imong mga kaaway ilawom sa imong tiil. 44 Kon gitawag siya ni David nga Ginoo, giunsa man siya pagkaanak ni David?

PAGPAAMBIT SA MENSAHE:

Ang maong ebanghelyo naghisgot diha sa panag-ingnan ni Jesus ug ni David nga bantugang hari niadtong unang panahun, Ginaingon nga si Jesu Cristo kaliwat ni David diin diha nagagikan sa mga kaliwatan ni David ang mga ginikanan ni Jesus. Apan diha sa balaang kasulatan nagpadayag nga gikan kang Dvid paingon kang Jesus aduna kini (20) bayente ka kaliwatan diin kun ang matag kaliwatan adunay bayente katuig ang distansya nan adunay 400 ka tuig ang distansya gikan kang David paingon kang Jesus Cristo.

Matawag nato nga anak si Jesus ni David kay nagagikan man siya sa mga hamili nga pamilya ni Jesus. Kini siya sa tawhanon nga panglantaw lamang apan ang pagpakatawo ni Jesus mao usa lamang pagpakita ug panag-ingnan sa Amahan sa iyang gusto ipaabot sa iyang katawhan. Nga ang anak sa Dios diha sa iyang pagkatawhanon nagagikan sa mga kaliwatan nga iyang gikahimut-an, ug adunay malumo ug putli nga kasingkasing.

Mao kini ang nakapalibog sa mga maalam diha sa pag-abot sa anak sa tawo kay para kanila, hamili gayud usab ang gigikanan sa maong manununod sa trono sa langit, apan diay lahi ang pamaagi sa Dios diin iya lamang gipamatuod ang iyang pulong diha sa balaang kasulatan nga nagaingon: Kun gusto nimong himayaon ug dayegon didto sa langit nan puy-i ang kinabuhi nga puno sa pagpasakit ug pag-antos dinhi sa yuta, pas-ana ang imong krus sa kinabuhi ug sunod sa mga pagtulon-an ni Jesus Cristo. Diin bulahan ka nga nakaambit sa mga pag-antos ni Jesus didto sa krus kay makaambit ka usab sa iyang himaya sa pagkabanhaw didto
sa langit.

Holy Spirit of Blessed Mother of Mercy

Easter Greetings Of Holy Spirit of Sr. Santo NiƱo