Monday, June 9, 2008

Ang Pagpaubos Ni Jesu Cristo

FILIPOS 2: 1 ~ 11

1 Busa kon aduna may pagkadinasig diha kang Cristo, kon aduna may pagkadinasig diha sa gugma, kon aduna may pakig-ambitay diha sa Espiritu, kon aduna may pagbinatiay sa kalomo ug pagkinaloy-anay, 2hingpita ninyo ang akong kalipay pinaagi sa inyong paggawi nga magkasinabtanay, nga managbaton sa samang pagbati sa paghigugma, sa samang panghunahuna ug katuyoan.

3Ayaw na kamo pagbuhat ug bisan unsa sa tuyo sa pagbahinbahin o sa kawang pagpagarbo sa kaugalingon, hinonoa uban sa pagpaubos isipa ang uban ingon nga labi pang maayo kay sa inyong kaugalingon; 4nga ang matag-usa kaninyo magatagad dili lamang sa iyang kaugalingong mga kahimtang, kondili sa mga kahimtang sa uban usab. 5Batoni diha kaninyo kining hunahunaa nga mabatonan ninyo diha kang Cristo Jesus,

6nga, bisan tuod siya naglungtad diha sa kinaiya sa Dios, siya wala mag-isip sa iyang pagkasama sa Dios ingon nga usa ka butang nga pagailogan; 7hinonoa, gihaw-asan niya ang iyang kaugalingon diha sa iyang pagsagop sa kinaiya sa ulipon, diha sa iyang pagkahisama sa mga tawo. 8Ug sa nakita siya diha sa dagway nga tawhanon, siya nagpaubos sa iyang kaugalingon ug nahimong masinugtanon hangtud sa kamatayon, oo, bisan pa sa kamatayon diha sa krus.

9Tungod niini, ang Dios nagbayaw kaniya sa kahitas-an ug mihatag kaniya sa ngalan nga labaw sa tanang mga ngalan, 10aron nga sa ngalan ni Jesus ang tanang tuhod magapiko didto sa langit, dinhi sa yuta ug sa ilalum sa yuta, 11ug ang tanang dila magasugid nga Ginoo si Jesu-Cristo, alang sa pagdalayeg sa Dios nga Amahan.

PAGPAAMBIT SA MENSAHE:

Ang maong ebanghelyo maoy pagpasabot sa kabubut-on sa Dios Amahan diin mismo ang iyang bugtong anak nga si Jesu Cristo gipasinati niya sa pagsulay diin sa iyang pagpakatawo dinhi sa kalibutan isip yano nga tawo gipakita ni Jesus ang hiyas nga langitnon nga mao ang hiyas nga iya sa espiritu santo, diin puno kini sa pagpaubos, pagkamainampoon, ug pagpasakit ug diin siya nagpaulipon diha as iglisea sa kamatuoran diin siya nagsilbi sa iyang mga tinun-an ug mga sumusunod pinaagi sa pagtudlo ug paggiya kanila sa mga hiyas nga langitnon.

Usa kini ka pagtulon-an diin diha diay sa pagdala sa usa ka iglisea sa kamatuoran tumban nimo ang imong garbo ug isipon nimo ang imong kaugalingon nga ubos pa kay sa imong maga sumusunod, kay isip lider diha sa pagtulon-an sa Dios ikaw maoy pinakaubos diha sa imong grupo nga naapilan, diin ikaw magasilbi kanila sa walay kaping kabubut-on diin mao kini ang tahas sa espiritu santo nga gisang-at mismo ngadto kang Jesus, nga mao ang pagkinabuhi nga tawhanon apan ang pagsunod sa mga pagtulon-an nga langyaw niining kalibutana, diin dili ka molingi sa mga tawhanon nga kailibgon.

Kini nahatukma sa balaang kasulatan nga nagaingon nga kun gusto nimong himayaon ug ilhon didto sa gingharian sa Dios nan puy-i ang kinabuhi nga tugob sa pag-antos ug pagpaubos dinhi sa yuta, diin gipasidaan nang daan nga ang magpaubos dinhi sa yuta ipataas didto sa langit, sa ato pa igsoon pas-ana ang imong krus sa kinabuhi ug sunda si Jesus diin bulahan ka nga nakaambit sa mga kasakit ni Jesus dinhi sa yuta kay makaambit usab sa iyang himaya didto sa langit.

No comments:

Holy Spirit of Blessed Mother of Mercy

Easter Greetings Of Holy Spirit of Sr. Santo Niño