Friday, June 13, 2008

Manuol Kita Sa Dios

HEBREO 10 : 19~39

19 Mga igsoon, sanglit may pagsalig man kita sa pagsulod sa Dapit nga Balaan pinaagi sa dugo ni Jesus, 20pinaagi sa bag-o ug buhi nga agianan nga iyang gibuksan alang kanato lahus sa tabil, nga sa ato pa, pinaagi sa iyang lawas, 21ug sanglit kita aduna may dakung sacerdote nga nagadumala sa Balay sa Dios, 22busa manuol kita sa Dios uban ang matinuoron nga kasingkasing, nga sa hingpit pinasaligan sa pagtoo, sa nasabligan ang atong mga kasingkasing ngadto sa pagkahinlo gikan sa dautan nga kaisipan ug ang atong mga lawas nadigo sa malinis nga tubig.

23Sa walay pag-ukon-ukon, pangusgan ta pagkupot ang paglaum sa atong tinoohan, kay kasaligan siya nga misaad kanato; 24ug mamalandong kita alang sa pagdinasigay sa usa ug usa ngadto sa paghigugma ug sa mga maayong binuhatan, 25sa dili pagbiya sa atong panagtigum, ingon sa ginabuhat sa pipila, hinonoa sa pagdasig sa usa ug usa, ug ilabina gayud sa makita ninyo nga ang adlaw sa paghukom nagakahiduol na. 26Kay kon kita magapadayon sa tinuyo nga pagpakasala tapus nato madawat ang kahibalo sa kamatuoran, wala nay nahibilin pa nga halad-inihaw tungod sa mga sala, 27kondili ang usa na lamang ka makalilisang nga pagpaabut ug hukom, ug kabangis sa kalayo nga magaut-ut sa mga kaaway.

28Ang tawo nga makalapas sa kasugoan ni Moises pagapatyon sa walay kukalooy pinasikad sa panghimatuod sa duha o tulo ka mga saksi. 29Sa inyong paghunahuna, unsa ka labi pa ka mabug-at gayud sa silot nga mahiaguman sa tawo nga magayatak sa Anak sa Dios, ug magapakawalay bili sa dugo sa pakigsaad nga pinaagi niini gibalaan siya, ug magapanamastamas sa Espiritu sa grasya? 30Kay kita nakaila kinsa kadto siya nga nag-ingon, "Akoa ang panimalus, ako mao ang magabayad." Ug usab, "Ang Ginoo magahukum sa iyang katawhan." 31Maoy butang nga makalilisang ang pagkahulog ngadto sa mga kamot sa Dios nga buhi. 32Apan hinumdumi ninyo ang nangaging mga adlaw sa diha nga, sa nalamdagan na kamo, giantus ninyo ang malisud nga pagpakigbisug sa mga kasakitan,

33nga usahay igapadayag kamo ngadto sa kadaghanan aron pagapasipalahan ug pagasakiton, ug usahay ingon nga mga sagabay niadtong gipanagbuhatan sa ingon. 34Kay kamo may kalooy man sa mga binilanggo, ug gikalipay ninyo nga pagasakmitan kamo sa inyong katigayonan, sanglit inyo mang nahibaloan nga kamo adunay usa ka labi pa ka maayong bahandi ug usa nga lumulungtad. 35Busa ayaw ninyo pagwad-a ang inyong pagsalig, kay kini aduna ra unyay dakung balus.

36Kay kamo nagakinahanglan ug pailub, aron kamo makatuman sa kabubut-on sa Dios ug makadawat sa gisaad. 37"Kay sulod na lamang sa diyutayng panahon, ang usa nga taliabut magaabut na ug dili magalangan; 38apan ang akong tawo nga matarung magakinabuhi pinaagi sa pagtoo, ug kon siya mosibug man ugaling, kaniya walay kalipay ang akong kalag." 39Apan dili kita uban sa mga nagapanibug ug ginalaglag, kondili uban sa mga may pagtoo ug nanagpakaangkon sa ilang mga kalag.


PAGPAAMBIT SA MENSAHE:

Ang maong ebanghelyo maoy pagpasabot sa kabubut-on sa Dios diin diha sa paghinlo niya kanato pinaagi sa pagtubos ni Jesus sa atong mga sala diha sa pagpalansang sa krus. Ginaingon diha sa balaang kasulatan nga nabanhaw na kita uban sa pagkabanhaw ni Jesus diin nagpabilin nga patay ang atong mga sala sa ato pa bag-o na atong kinabuhi diha sa himaya sa pagkabanhaw ni Jesus.

Maoy gibuhat nga sumbanan mga igsoon ang maong pagkabanhaw sa Dios diin diha kita magsugod sa atong pagpuasa sa mga kasal-anan, diin likayan ta ang mga kailibgon sa ibabaw sa kalibutan diin bulahan ka igsoon nga sa kanunay nagabalaan ug likayan ang pagbuhat sa mga butang nga dili ikahimuot sa Dios.

Apan ginaingon usab mga igsoon nga samtang nagkinabuhi kita dinhi sa ibabaw sa kalibutan kanunay kitang makasasala pinaagi sa pulong, sa huna-huna ug sa buhat. Diin walay lain nga atong mabuhat diha sa atong mga kasal-anan mao ra gayud ang pagpangayo ug pasaylo sa mga kasal-anan ngadto sa Dios ug diin magahatag usab kita ug pasaylo diha sa atong isigkaingon aron kita mapasaylo usab sa Dios.

No comments:

Holy Spirit of Blessed Mother of Mercy

Easter Greetings Of Holy Spirit of Sr. Santo NiƱo